ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2553
คุณธงชัย ปิยะสันติวงศ์ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย
คุณปัทมา จันทรานุกูล อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย