ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา ถ.เจริญกรุง
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 5/2553
ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร์ อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย