ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมอโนมา
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2554
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 54
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์
จิตรประสงค์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย