ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิื.ย. 55
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย