AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 125
(สำหรับ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ รุ่น 1/2559)
วันจันทร์ที่ 18 - พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ โรงแรม นารายณ์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย