การประชุมคณะกรรมการโรงเรียน
 
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2561
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
จากขวา: ศ.เอช.ดี. คัมมายเยอร์ ดร.กนก อภิรดี คุณโอม ราบันดารี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย และอ.อติณัช ชาญบรรยง
 
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 3/2560
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
จากซ้าย: คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า และอ.อติณัช ชาญบรรยง ณ อายัท อบาโลน ฟอรั่ม เรสตัวรองท์
 
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2560
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
แถวนั่งจากซ้าย: ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณโอม ราบันดารี คุณปัทมา จันทรานุกูล และ ดร.โสภณ พรโชคชัย ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2560
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม แถวนั่งจากขวา: ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์ คุณโอม ราบันดารี คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย และ อ.อติณัช ชาญบรรยง ณ ภัตตาคาร แกรนด์เชียงการีลา ถ.สีลม

 

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2559
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม แถวนั่งจากขวา: ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ และ อ.อติณัช ชาญบรรยง ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2559
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม แถวนั่งจากซ้าย: คุณโอม ราบันดารี ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 3/2558
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวยืนจากขวา: ดร.โสภณ พรโชคชัย ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
แถวนั่งขวา: คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณโอม ราบันดารี ณ ภัตตาคารเชียงการีล่า ธนิยะ

 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2558
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวนั่งจากขวา: ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ คุณปัทมา จันทรานุกูล รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณโอม ราบันดารี ดร.ริชาร์ด หวอด และ อ.อติณัช ชาญบรรยง ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

 

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2558
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวนั่งจากซ้าย: ดร.โสภณ พรโชคชัย ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อ.พิชา ดำรงพิวัฒน์ และคุณปัทมา จันทรานุกูล ณ ภัตตาคารเชียงการีลา

 

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2557
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวนั่งจากซ้าย: คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์(ประธาน) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ิ์
แถวยืนจากขวา: ดร.โสภณ พรโชคชัย(ผอ.โรงเรียนฯ) คุณปัทมา จันทรานุกูล ณ โรงแรมดุสิตธานี

 

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2557
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวนั่งจากซ้าย: คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์(ประธาน) ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
แถวยืนจากขวา: ดร.โสภณ พรโชคชัย(ผอ.โรงเรียนฯ) คุณปัทมา จันทรานุกูล อ.อติณัช ชาญบรรยง ณ ห้องอาหารไชน่าพาเลซ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

 

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 3/2556
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย คุณปัทมา จันทรานุกูล (กรรมการอำนวยการ AREA), ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์, คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ (อดีต MD ธ.อาคารสงเคราะห์), ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 56
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย คุณปัทมา จันทรานุกูล (กรรมการอำนวยการ AREA), คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ (อดีต MD ธ.อาคารสงเคราะห์), รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ Cafe De Laos Restaurant

 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 56
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากขวา ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน, คุณปัทมา จันทรานุกูล (กรรมการอำนวยการ AREA), ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์, ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน, คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ (อดีต MD ธ.อาคารสงเคราะห์) และ อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 55
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย อ.อติณัช ชาญบรรยง ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย

 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิื.ย. 55
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 55
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 4/2554
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 54
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมอโนมา
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2554
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 54
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์
จิตรประสงค์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย

 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ ภัตตาคารโฮคิทเช่นซีฟู้ด ถ.พระราม 3
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2554
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 54 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์

 

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา ถ.เจริญกรุง
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 5/2553
ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร์ อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 4/2553
ดร.โสภณ พรโชคชัย อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร์
คุณธงชัย ปิยะสันติวงศ์ คุณปัทมา จันทรานุกูล

 

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมมณเทียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2553
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2553
คุณธงชัย ปิยะสันติวงศ์ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย
คุณปัทมา จันทรานุกูล อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2553
แถวยืน: อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณปัทมา จันทรานุกูล คุณธงชัย ปิยะสันติวงศ์ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร์
ดร.โสภณ พรโชคชัย แถวนั่ง: คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์

 

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2552
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง ดร.โสภณ พรโชคชัย
แถวนั่ง: ศ.อาเชอร์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ดร.ริชาร์ด หวอด ดร.แคธี บี กอสส์ ดร.ดาร์ แอล กอสส์

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2552
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์

 

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2551
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อาจารย์จอห์น คูเปอร์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 ณ โรงแรมดุสิตธานี
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2551
แถวยืน:
ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล และคุณวสันต์ คงจันทร์
แถวนั่ง: Dr.John GLASCOCK คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2550
แถวยืน:
ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล และคุณวสันต์ คงจันทร์
แถวนั่ง: ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2550

อ.อติณัช ชาญบรรยง รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์  ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ดร.โสภณ พรโชคชัย

 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2549 ณ ภัตตาคารปักกิ่ง ถ.สุขุมวิท 21
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2549

แถวยืน: คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย
แถวนั่ง: คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์

 

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2549

แถวยืน: คุณอติณัช คุณวสันต์ คุณปัทมา ดร.โสภณ
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน รศ.นิพัทธ์ คุณประทักษ์ รศ.มานพ

 

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2549 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2549

แถวยืน: คุณอติณัช ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณวสันต์
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ อาจารย์คูเปอร์ คุณประทักษ์ รศ.มานพ ผศ.อัศวิน

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2548

แถวยืน: คุณอติณัช คุณวสันต์ รศ.นิพัทธ์ คุณปัทมา ดร.โสภณ
แถวนั่ง: คุณประทักษ์ ผศ.อัศวิน ศ.เฮช.ดี. คัมมาเยอร์

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล สีลม กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2548

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ รศ.มานพ ผศ.อัศวิน ศ.คูเปอร์

 

วันที่ 15 มีนาคม 2548 ณ โรงแรมมณเทียน ริเวอร์ไซค กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2548

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: คุณชนินทร์ ผศ.อัศวิน รศ.มานพ คุณประทักษ์ รศ.นิพัทธ์

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2547 ณ โรงแรมแชง-กรีลา กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2547

คุณปัทมา ผศ.อัศวิน คุณประทักษ์ รศ.นิพัทธ์ ดร.โสภณ คุณวสันต์ คุณอติณัช

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ราชดำริ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2547

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ คุณประทักษ์ รศ.มานพ ผศ.อัศวิน

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2546

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: คุณพิภพ ศ.คูเปอร์ รศ.นิพัทธ์ ศ.อาเชอร์ ผศ.อัศวิน

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ราชดำริ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2546

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน รศ.มานพ ศ.คูเปอร์ ศ.อาเชอร์ คุณประทักษ์ ศ.เฮช.ดี. คัมมาเยอร์ รศ.นิพัทธ์
ศ.ดร. เอช. วิลเลียม แบ็ต

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2545 ณ เฮอริเทจคลับ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2545

แถวยืน: คุณอติณัช คุณปัทมา ดร.โสภณ
แถวนั่ง: ศ.อาเชอร์ ศ.คูเปอร์ ศ.คัมมายเยอร์ รศ.นิพัทธ์ ผศ.อัศวิน คุณประทักษ์ รศ.มานพ

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ณ เฮอริเทจคลับ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2545

แถวยืน คุณอติณัช (ผช.ผอ.โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย) ดร.โสภณ และคุณปัทมา (ผู้บริหารจาก AREA) แถวนั่ง รศ.นิพัทธ์ รศ.มานพ ศ.อาเชอร์ ผศ.อัศวิน คุณประทักษ์

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2545 ณ เฮอริเทจคลับ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2544

แถวยืน: ดร.โสภณ แถวนั่ง: ศ.อาเชอร์ รศ.นิพัทธ์ ผศ.อัศวิน ศ.คัมมายเยอร์

 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120