เป็นสมาชิก FIABCI สมาคมอสังหาฯ สากลกันเถอะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 226/2560: วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

สมัคร 3 ท่านแรก ได้ไป Gala Dinner งานมอบรางวัลอสังหาฯ ดีเด่นที่ไทเปพร้อมที่พักฟรี


            ท่านที่สนใจที่จะมีเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล ท่านสามารถสมัครสมาชิก FIABCI-Thai ได้แล้ว

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก FIABCI ได้แล้ว โดย download ใบสมัครตามแนบท้ายนี้

ขอเรียนเชิญสมัครเป็นสมาชิก FIABCI
 
            เนื่องด้วยขณะนี้ กระผมในนามนายกก่อตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้ก่อตั้งสมาคมดังกล่าวขึ้น จึงทำหนังสือนี้มาเชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
 
            FIABCI ก็คือสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล ตั้งอยู่ในกรุงปารีส FIABCI เป็นแหล่งเชื่อมนักอสังหาริมทรัพย์สากล ประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมาย ฯลฯ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 66 ประเทศ มีสมาคมนักวิชาชีพ 100 แห่ง สถาบันการศึกษา 65 แห่ง นับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนทั่วโลก จึงเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก FIABCI ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2491
 
            สิ่งที่นับว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติของ FIABCI ก็คือ PRIX D'EXCELLENCE ซึ่งเป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี จะมี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสินประกอบด้วย รางวัลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อยู่อาศัยความสูงระดับกลาง ที่อยู่อาศัยแนวราบ ที่อยู่อาศัยอาคารชุดแนวสูง นิคมอุตสาหกรรม ผังเมือง รีสอร์ท โรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน สิ่งแวดล้อม (การฟื้นฟูเมือง/อาคาร) เป็นต้น
 
            นอกจากนี้ยังมีงาน MIPIM ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ นครคานส์ โดยเป็นงานแสดงกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเซียก็ยังมีงาน APREC หรือ Asia Pacific Real Estate Congress โดย 2017 จะจัด ณ นครบูซาน และยังมีการเชื่อมโยงกับองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งยังมีโปรแกรมการศึกษา “FIREC” หรือ The FIABCI International Real Estate Consultant designation และ “FIABCI Diploma”
 
            อนึ่งสำหรับค่าสมาชิก ประเภทสามัญปีละ 40,000 บาท และประเภทวิสามัญปีละ 16,000 บาท โปรดติดต่อคุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร 02.295.3905 ต่อ 109 เพื่อการสมัครสมาชิก
 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
นายกสมาคม

 

เว็บไซต์ FIABCI สากล www.fiabci.org

 

บทความของ ดร.โสภณ ใน กรุงเทพธุรกิจ เชิญชวนสมัครสมาชิก http://bit.ly/2rVzE8X


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 887 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved