ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560 (กันยายน 2560)
  AREA แถลง ฉบับที่ 420/2560: วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           มูลนิธิ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่า ก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.36%
ซิเมนต์ 12.57%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.76%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 23.44%
กระเบื้อง 6.54%
วัสดุฉาบผิว 0.00%
สุขภัณฑ์ 2.08%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.62%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.08%
รวม 100%

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560-กันยายน 2560 (ไตรมาสที่ 3) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +4.05% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ เหล็กเพิ่มขึ้น 15.20% ซีเมนต์เพิ่มขึ้น 3.40% ไม้เพิ่มขึ้น 0.20% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้น 0.30% อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.50% และส่วนวัสดุที่ลดลง กระเบื้อง ลดลง 1.6% ส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม +3.70%
ไม้ +0.20%
ซีเมนต์ +3.40%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต +0.30%
เหล็ก +15.20%
กระเบื้อง -1.30%
วัสดุฉาบผิว 0.00%
สุขภัณฑ์ -0.30%
อุปกรณ์ไฟฟ้า +0.50%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  +0.10%

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น 4.05% ในไตรมาสที่ 3/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% +4.05% 62.43%
2. ค่าแรง 20% 0% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0% 20.00%
  100.00% 102.43%  
สรุป +2.43%    

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนกันยายน 2560 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน กย.60     

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน มิย.60 (มิย.60-กย.60)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิย.60-กย.60 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +4.05% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น จากกลุ่มวัสดุเหล็ก ซีเมนต์ คอนกรีต ไม้ ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ ส่วนกลุ่ม กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ปรับลดลง เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +4.05%

            3. ค่าแรงงาน ไม่มีการปรับเพิ่ม     

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +2.43%

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 4,427 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved