ดร.โสภณ ท้า Debate ดร.สมคิด เช่าที่ 99 ปี-ขายชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 149/2561: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ทำจดหมายเปิดผนึกเป็นการส่วนตัวถึง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดังนี้:

ดร.โสภณ ท้า Debate ดร.สมคิด เช่าที่ 99 ปี-ขายชาติ คลิก: https://goo.gl/1ygnkn

 

 

เรื่อง      ขอท้า Debate เรื่องการขายชาติด้วยการให้เช่าที่ดิน 99 ปี

เรียน     ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือของกระผมถึงนายกรัฐมนตรี ลว.13 มีนาคม 2561

            ตามที่รัฐบาลพยายามที่จะให้ต่างชาติมาเช่าที่ดิน 99 ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC กระผมได้ทำหนังสือคัดค้านถึงนายกรัฐมนตรีตามที่ส่งมาข้างต้นแล้ว กระผมเชื่อว่านโยบายนี้เป็นการขายชาติชัดเจน และเชื่อว่าท่านในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลัง จึงทำหนังสือนี้มาท้า Debate กับท่าน

            กระผมเข้าใจว่าท่านพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ แต่การหวังสร้างผลงานเฉพาะหน้าของท่านในวันนี้ จะพาชาติไปสู่วิบัติอย่างแน่นอน จะสร้างตราบาปให้กับประเทศชาติและอนุชนรุ่นหลังโดยที่ท่านไม่อาจแบกรับความรับผิดชอบได้ ส่วนผู้ได้ประโยชน์ก็คือเหล่านายทุนยักษ์ใหญ่ นายทุนนายหน้า นายทุนนักพัฒนาที่ดินเฉพาะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของชาติ

            อนึ่ง กระผมรับประกันได้ว่านโยบายเช่าที่ 99 ปีนี้ผิดแน่นอนจากประสบการณ์ทำงานโครงการที่ปรึกษาให้กับ ESCAP, UN–Habitat, World Bank ฯลฯ ที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลัง กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย วิจัย-ประเมินค่าทรัพย์สินทั่วอาเซียน อนุทวีป อาฟริกา อเมริกาและยุโรป รวมทั้งโครงการศึกษานคร-เทศบาลทั่วโลก และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ประจำไทย (FIABCI-Thai) ผู้แทนสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ (IAAO) เป็นที่ปรึกษา Appraisal Foundation (USA) และกรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) เป็นต้น

            การ Debate นี้จะทำให้รัฐบาลได้ข้อมูลที่รอบด้าน ครบถ้วนทั้งบวกและลบ แต่ถ้าผลการ Debate ท่านคิดถูกต้อง/ชอบแล้ว กระผมยินดีกราบแทบเท้าขอโทษท่าน  และประชาชนมากมายที่แคลงใจในนโยบายของท่าน จะได้เข้าใจรัฐบาล เป็นการสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือแก่รัฐบาล แต่ถ้าท่านจนด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง กระผมเพียงขอท่านโปรดเลิกนโยบายขายชาตินี้

            ถ้าท่านใจกว้างและมุ่งคิดนโยบายอย่างรอบคอบเพื่อประเทศชาติ โปรดอนุญาตให้กระผมได้มา Debate กับท่านทั้งนี้ตามวันและเวลาที่ท่านเห็นสมควร ขอท่านพาคณะที่ปรึกษา คณะข้าราชการประจำหรือภาคเอกชนที่ช่วยท่านคิดนโยบายขายชาตินี้ มากันพร้อมหน้าเลย ส่วนกระผมจะถกกับท่านเพียงคนเดียว

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
Email: sopon@thaiappraisal.org  Line ID: dr.sopon  www.facebook.com/dr.sopon4


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,231 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved