พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงใหม่สำหรับปี 2560


สำหรับการสั่งซื้อ Digital Ebook(อ่านบนมือถือ)
ท่านต้องมีบัญชีของ Ookbee ก่อน
  1. Login/สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ www.ookbee.com
  2. ไปที่หนังสือ: การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  3. เลือกการชำระเงินจะมี 2 แบบ ดังนี้
    3.1 เลือกตัดบัตรเครดิต (Apple หรือ Google ขึ้นอยู่กับมือถือ)
    3.2 เลือกชำระเงินสดผ่านทางเคาเตอร์เซอร์วิส 7-11
  4. หลังจากชำระเงินข้างต้นจากนั้นเข้าไปที่ Ookbee BookStore จะพบรายการที่สั่งซื้อ บนแท็บ My Shelf ท่านสามารถดาวโหลดมาเปิดอ่าน Offline ได้เลย

*สำหรับลูกค้า AIS กด ∗410520917380002 แล้วโทรออก
อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำถามการใช้งานคลิกที่นี่ หรือสอบถามการใช้งาน 0.2187.2701 กด 8 ต่อ 602-603
สอบถามรายละเอียดโทร. 0.2295.2294 ต่อ 112 (คุณวุฒิ)
(พิเศษท่านซื้อเพียงครั้งเดียวสามารถเปิดอ่าน(Offline) ได้กับอุปกรณ์มือถือ Smart Phone: iPhone, iPad และ Android ได้ถึง 5 เครื่อง)

ภาพตัวอย่างเปิดอ่านด้วยอุปกรณ์ SmartPhone
 
สารบัญ
คำนำจากผู้เขียน
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
  หน้า
1.     แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
        1.1      สิทธิในอสังหาริมทรัพย์
                   1.1.1       อสังหาริมทรัพย์และสิทธิในทรัพย์
                   1.1.2       ข้อจำกัดในการถือครองอสังหาริมทรัพย์
        1.2      ลักษณะสำคัญของอสังหาริมทรัพย์
                   1.2.1       ลักษณะทางกายภาพ
                   1.2.2       ลักษณะทางเศรษฐกิจ
        1.3      ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
                   1.3.1       ธุรกิจประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 
                   1.3.2       วิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ 
        1.4      ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
                   1.4.1       การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอสังหาริมทรัพย์ 
                   1.4.2       การมุ่งส่งเสริมการซื้อขายบ้านมือหนึ่ง
                   1.4.3       การส่งเสริมการซื้อบ้านแก่คนต่างชาติ
         1.5      บทสรุปและข้อสังเกต
17
20
21
22
23
23
25
26
26
30
33
33
35
37
41
2.     ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
         2.1      ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
                    2.1.1       มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
                    2.1.2       การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่อยู่อาศัย 
                    2.1.3       การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์
                    2.1.4       บริษัทขนาดใหญ่ในตลาด
         2.2      วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ 
                    2.2.1       วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ 
                    2.2.2       ตลาดสหรัฐอเมริกาล่าสุด 
                    2.2.3       ปรากฏการณ์บ้านว่างในอังกฤษ 
                    2.2.4       การวิเคราะห์เปรียบเทียบ พ.ศ.2542-2551
                    2.2.5       ข้อพึงสังวรสำหรับประเทศไทย
         2.3      วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย
                    2.3.1       ช่วงชีวิตของตลาดที่อยู่อาศัยไทย
                    2.3.2       วงจรชีวิตรอบล่าสุด (พ.ศ.2537-2561)
                    2.3.3       การลงทุนของต่างชาติกับอสังหาริมทรัพย์ 
                    2.3.4       วงจรเศรษฐกิจกับกับวงจรอสังหาริมทรัพย์ 
                    2.3.5       ข้อสังเกต: เก็งกำไร-รู้ล่วงหน้า-ต่างชาติ 
                    2.3.6       วัฏจักรราคาที่ดิน พ.ศ.2528-2560
         2.4      อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
                    2.4.1       การท่องเที่ยวกับสถานการณ์โรงแรม
                    2.4.2       ทัวร์ศูนย์เหรียญกับวิกฤติท่องเที่ยว
                    2.4.3       โอกาสแห่งความสำเร็จของโรงแรมขนาดเล็ก
         2.5      อสังหาริมทรัพย์กับพิบัติภัย 
                    2.5.1       มหาอุทกภัย พ.ศ.2554
                    2.5.2       สึนามิภูเก็ตกับราคาอสังหาริมทรัพย์
                    2.5.3       กรณีศึกษาพิบัติภัยอื่น
         2.6      บทสรุปและข้อสังเกต
43
43
43
44
45
47
48
49
51
53
54
56
57
57
58
60
61
63
64
67
67
69
70
72
72
77
78
80
3.     การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์
         3.1      ประเด็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
                    3.1.1       ระดับมหภาค
                    3.1.2       ระดับจุลภาค
         3.2      ประเภทของการศึกษาความเป็นไปได้
                    3.2.1       ความเป็นไปได้ทางการตลาด
                    3.2.2       การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
                    3.2.3       การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
                    3.2.4       การวิเคราะห์ SWOT
          3.3      การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
          3.4      บทสรุปและข้อสังเกต
82
82
83
87
94
94
100
103
104
106
117
4.     การวิเคราะห์การเงิน ต้นทุนและสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
          4.1      ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
                     4.1.1       องค์ประกอบในการวิเนคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
                     4.1.2       ประเด็นในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
          4.2      การปรับใช้การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการวางแผน
                     4.2.1       ความคุ้มค่าในการลงทุน
                     4.2.2       ความสมเหตุสมผลของการลงทุน
                     4.2.3       ค่าเสียโอกาสการไม่มีสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ
          4.3      กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
                     4.3.1       กรณีอาคารพาณิชย์ 
                     4.3.2       กรณีอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮาส์
                     4.3.3       กรณีโครงการบ้านเดี่ยว
                     4.3.4       กรณีห้องเช่าพักอาศัย
                     4.3.5       กรณีคำนวณเพื่อตั้งราคาขาย
          4.4      สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ 
                     4.4.1       สถานการณ์และการอำนวยสินเชื่อ
                     4.4.2       หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 5C
                     4.4.3       แนวทางการอำนวยสินเชื่อ 4P
          4.5      บทสรุปและข้อสังเกต
118
118
118
120
125
125
126
129
130
130
132
134
138
139
140
140
147
148
149
5.     การดำเนินโครงการตามกรอบของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
          5.1      การจัดสรรที่ดิน
                     5.1.1       ประเภทของการจัดสรรที่ดิน
                     5.1.2       การดำเนินการจัดสรรที่ดิน
                     5.1.3       รายละเอียดการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
          5.2      การพัฒนาอาคาร 
                     5.2.1       การก่อสร้างอาคาร
                     5.2.2       การจดทะเบียนอาคารชุด
          5.3      กระบวนการประสานราชการเพื่อการดำเนินโครงการ
                     5.3.1       กระบวนการรังวัดสอบเขต
                     5.3.2       กระบวนการก่อนยื่นขออนุญาตจัดสรร
                     5.3.3       กระบวนการยื่นขออนุญาตจัดสรร
                     5.3.4       กระบวนการบริหารหลังการขาย
          5.4      ราคาประเมินราชการ
          5.5      บทสรุปและข้อสังเกต
151
151
152
154
156
157
158
159
161
161
163
164
165
165
169
6.     การบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการอสังหาริมทรัพย์
          6.1      พัฒนาการการบริหารจัดการทรัพย์สิน
                     6.1.1       พัฒนาการการบริหารทรัพย์สินนานาชาติ
                     6.1.2       พัฒนาการการบริหารทรัพย์สินในประเทศไทย
          6.2      การบริหารจัดการทรัพย์สินบ้านจัดสรรและอาคารชุด
                     6.2.1       กรณีจัดสรรที่ดิน
                     6.2.2       กรณีอาคารชุด
                     6.2.3       การเปรียบเทียบการบริหารบ้านจัดสรรและอาคารชุด
          6.3      ค่าส่วนกลาง
                     6.3.1       กรณีศึกษาการคำนวณค่าส่วนกลาง
                     6.3.2       กรณีการจัดเก็บค่าส่วนกลางล่วงหน้า
          6.4      การบริหารจัดการทรัพย์สินภาคปฏิบัติ
          6.5      บทสรุปและข้อสังเกต
171
172
172
173
179
180
181
183
184
184
185
186
188
7.     กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ 
          7.1      การออกแบบงานวิจัยโครงการอสังหาริมทรัพย์
                     7.1.1       การวิเคราะห์สินค้าที่เหมาะสมในพื้นที่
                     7.1.2       ความเป็นไปได้ทางการตลาดของสินค้าที่กำหนด
                     7.1.3       การทดสอบผลิตภัณฑ์ (Product Test) ภาคปฏิบัติ
                     7.1.4       การวางแผนการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
           7.2      การสำรวจตลาดด้วยแบบสอบถาม 
                     7.2.1       จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
                     7.2.2       การออกแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัย: โดยรวม
                     7.2.3       การออกแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัย: อาคารชุด
           7.3      กรณีศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์จริง
                     7.3.1       ที่ดินคลองรังสิต
                     7.3.2       อาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ
                     7.3.3       เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
                     7.3.4       การเปลี่ยนแปลงราคาบ้าน
                     7.3.5       กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ผิดทำเล
                     7.3.6       กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูง
            7.4     กรณีศึกษาการวางแผนอสังหาริมทรัพย์กับการพัฒนาเมือง
                     7.4.1       กรณีการฟื้นฟูพื้นที่เมือง
                     7.4.2       กรณีการย้ายหน่วยราชการทหาร
                     7.4.3       กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการก่อสร้างถนน
                     7.4.4       กรณีการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่
            7.5      บทสรุปและข้อสังเกต
189
189
189
190
192
193
194
194
195
200
203
203
204
205
208
210
214
215
215
217
219
221
224
8.     การประเมินค่าทรัพย์สินและตั้งราคาขาย
            8.1      วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
                      8.1.1       แนวทางการวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
                      8.1.2       แหล่งข้อมูลราคาค่าก่อสร้างอาคาร
                      8.1.3       กรณีตัวอย่างการคำนวณราคาตามวิธีต้นทุน
            8.2      วิธีเปรียบเทียบตลาด
                      8.2.1       แหล่งข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
                      8.2.2       การเปรียบเทียบตลาดแบบ WQS
                      8.2.3       ราคาอาคารเขียวในฐานะ Market Niche
            8.3      วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า
                      8.3.1       หลักการประเมินโดยวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า
                      8.3.2       กรณีศึกษาสวนลุมพินี
                      8.3.3       กรณีศึกษาการประเมินค่าเขื่อนในเกาะชวา
                      8.3.4       กรณีศึกษาการประเมินค่าทัชมาฮาล
            8.4      วิธีการตั้งสมมติฐานในการพัฒนา
            8.5      แบบจำลองการประเมินค่าทรัพย์สินอัตโนมัติ
226
226
226
227
231
232
232
235
238
240
240
241
243
245
246
247
9.     การจัดการธุรกิจและวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ 
            9.1      ธุรกิจพัฒนาที่ดิน
                       9.1.1       เกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาที่ดิน
                       9.1.2       เกี่ยวกับบริษัท
                       9.1.3       การบริหารบุคลากร
                       9.1.4       การเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ 
                       9.1.5       ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
                       9.1.6       ข้อสังเกต
            9.2      ธุรกิจรับสร้างบ้าน
                       9.2.1       เกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้าน
                       9.2.2       เกี่ยวกับบริษัท
                       9.2.3       การบริหารบุคลากร
                       9.2.4       การเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทรับสร้างบ้านรายใหม่
                       9.2.5       ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
                       9.2.6       ข้อสังเกต
            9.3      ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
                       9.3.1       เกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
                       9.3.2       เกี่ยวกับบริษัท
                       9.3.3       การบริหารบุคลากร
                       9.3.4       การเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทนายหน้ารายใหม่
                       9.3.5       ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
                       9.3.6       ข้อสังเกต
            9.4      ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
                       9.4.1       เกี่ยวกับธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
                       9.4.2       เกี่ยวกับบริษัท
                       9.4.3       การบริหารบุคลากร
                       9.4.4       การเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทบริหารทรัพย์สินรายใหม่
                       9.4.5       ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
                       9.4.6       ข้อสังเกต
            9.5     ธุรกิจประเมินค่าทรัพย์สิน
                       9.5.1       เกี่ยวกับธุรกิจประเมินค่าทรัพย์สิน
                       9.5.2       เกี่ยวกับบริษัท
                       9.5.3       การบริหารบุคลากร
                       9.5.4       การเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใหม่
                       9.5.5       ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
                       9.5.6       ข้อสังเกต
            9.6    การพัฒนาวิชาชีพและบริการอสังหาริมทรัพย์ 
                       9.6.1       ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
                       9.6.2       แวดวงวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ 
                       9.6.3       การสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
            9.7    ความรับผิดชอบของวิสาหกิจต่อสังคม
                       9.7.1       เกี่ยวกับความรับผิดชอบของวิสาหกิจต่อสังคม
                       9.7.2       CSR กับธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ 
                       9.7.3       มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
                       9.7.4       นักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
                       9.7.5       บทสรุปของ CSR อสังหาริมทรัพย์
            9.8   บทสรุปและข้อสังเกต
250
250
250
251
252
253
254
255
255
255
256
257
258
259
259
259
260
260
261
262
263
263
264
264
264
265
266
267
268
268
268
269
270
271
272
273
273
273
274
275
275
275
277
279
280
280
281
10.  บทสรุปสำหรับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย
            10.1    การลงทุนด้วยแนวคิดและเข็มมุ่งที่ผิดเพี้ยน 
                      10.1.1     การเข้ามาในวงการอย่างไม่รอบรู้ 
                      10.1.2     การติดกับดักในการลงทุน
                      10.1.3     แนวทางการลงทุนที่พึงทบทวน
                      10.1.4     แนวทางการลงทุนที่พึงพิจารณา
            10.2    หลักการอยู่ที่การยอมรับของตลาด
                      10.2.1     ปรากฏการณ์ความล้มเหลวในอดีต
                      10.2.2     ฟัง "กูรู" ต้องฉุกคิด
                      10.2.3     เสียงส่วนใหญ่คือความถูกต้อง
            10.3    จุดเริ่มต้นที่ดีอยู่ที่ข้อมูลที่ดี 
                      10.3.1     ความสำคัญของข้อมูล
                      10.3.2     ข้อมูลที่ดีมาจากการทำซ้ำ
                      10.3.3     ข้อมูลแสดงความมีอารยธรรม
            10.4    ความรู้ที่จำเป็นในวงการอสังหาริมทรัพย์
                      10.4.1     บทเรียนต่อกรณีความรู้สำหรับนักพัฒนาที่ดิน
                      10.4.2     ความรู้ใจกลางสำหรับการพัฒนาที่ดิน
            10.5    ลู่ทางการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
                      10.5.1     นายหน้า: ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการ
                      10.5.2     ก้าวย่างการเป็นนักอสังหาริมทรัพย์ 
                      10.5.3     การพัฒนาจากเล็กสู่ใหญ่
                      10.5.4     ขนาดเล็ก ๆ ที่มีคุณภาพ
            10.6    บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
                      10.6.1     การบริหารบุคลากร
                      10.6.2     การต่อยอดทางธุรกิจ
                      10.6.3     การพัฒนาวงการและวิชาชีพ
282
282
282
283
283
284
285
285
286
287
288
288
289
290
290
291
291
293
293
295
295
296
297
297
298
299
เชิงอรรถ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก: ตารางทางการเงิน
ภาคผนวก ข: แหล่งเชื่อมโยงกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ 
ภาคผนวก ค: เว็บไซต์องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ภาคผนวก ง: เว็บไซต์องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ
301
309
316
335
342
349
ฉบับเล่มหมดสต็อกชั่วคราว โปรดซื้อฉบับ E-Book Digital คลิกที่นี่
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120