หนังสือนี้มีขายในเว็บ e-book โดยท่านสามารถเข้าเว็บและค้นหาชื่อหนังสือดังกล่าวได้
หมายเหตุ: ต้องสมัครสมาชิกเว็บก่อนซื้อหนังสือ
สารบัญ
คำนำจากผู้เขียน
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
  หน้า
1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1.1 สิทธิในอสังหาริมทรัพย์
1.1.1 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิในทรัพย์
1.1.2 ข้อจำกัดในการถือครองอสังหาริมทรัพย์
1.1.3 ว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์
1.2 ลักษณะสำคัญของอสังหาริมทรัพย์
1.2.1 ลักษณะทางกายภาพ
1.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
1.3 ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1.3.1 ธุรกิจประกอบการอสังหาริมทรัพย์
1.3.2 วิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์
1.4 ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
1.4.1 การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอสังหาริมทรัพย์
1.4.2 การมุ่งส่งเสริมการซื้อขายบ้านมือหนึ่ง
1.4.3 การส่งเสริมการซื้อบ้านแก่คนต่างชาติ
1.5 บทสรุปและข้อสังเกต
17
20
21
22
23
25
25
27
28
28
32
35
35
37
39
43
2. ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
2.1 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
2.1.1 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่อยู่อาศัย
2.1.3 ขนาดตลาดที่อยู่อาศัยประเทศไทย ณ ปี 2564
2.1.4 การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์
2.1.5 บริษัทขนาดใหญ่ในตลาด
2.2 วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์
2.2.1 วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ
2.2.2 ตลาดสหรัฐอเมริกาล่าสุด
2.2.3 ปรากฏการณ์บ้านว่างในอังกฤษ
2.2.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ พ.ศ.2542-2551
2.2.5 ข้อพึงสังวรสำหรับประเทศไทย
2.3 วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย
2.3.1 ช่วงชีวิตของตลาดที่อยู่อาศัยไทย
2.3.2 วงจรชีวิตอสังหาฯรอบล่าสุด (พ.ศ.2537-2564)
2.3.3 การลงทุนของต่างชาติกับอสังหาริมทรัพย์
2.3.4 วงจรเศรษฐกิจกับกับวงจรอสังหาริมทรัพย์
2.3.5 ข้อสังเกต: เก็งกำไร-รู้ล่วงหน้า-ต่างชาติ
2.3.6 วัฏจักรราคาที่ดิน พ.ศ.2528-2563
2.4 อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
2.4.1 การท่องเที่ยวกับสถานการณ์โรงแรม
2.4.2 ทัวร์ศูนย์เหรียญกับวิกฤติท่องเที่ยว
2.4.3 โอกาสแห่งความสำเร็จของโรงแรมขนาดเล็ก
2.4.4 ราคาโรงแรมในห้วงวิกฤติโควิด-19
2.5 อสังหาริมทรัพย์กับพิบัติภัย
2.5.1 มหาอุทกภัย พ.ศ.2554
2.5.2 สึนามิภูเก็ตกับราคาอสังหาริมทรัพย์
2.5.3 ราคาบ้านกับพิบัติภัยโควิด-19 ในทั่วโลก
2.5.4 กรณีศึกษาพิบัติภัยอื่น
2.6 บทสรุปและข้อสังเกต
45
45
45
46
48
50
53
55
55
58
60
60
63
64
64
65
67
69
70
72
74
74
75
76
78
80
81
86
87
88
89
3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์
3.1 ประเด็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
3.1.1 ระดับมหภาค
3.1.2 ระดับจุลภาค
3.2 ประเภทของการศึกษาความเป็นไปได้
3.2.1 ความเป็นไปได้ทางการตลาด
3.2.2 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
3.2.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
3.2.4 การวิเคราะห์ SWOT
3.3 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 บทสรุปและข้อสังเกต
91
91
92
96
103
103
109
113
114
116
127
4. การวิเคราะห์การเงิน ต้นทุนและสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์
4.1 ความเป็นไปได้ทางการเงิน
4.1.1 องค์ประกอบในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
4.1.2 ประเด็นในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
4.2 การปรับใช้การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการวางแผน
4.2.1 ความคุ้มค่าในการลงทุน
4.2.2 ความสมเหตุสมผลของการลงทุน
4.2.3 ค่าเสียโอกาสการไม่มีสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ
4.3 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
4.3.1 กรณีอาคารพาณิชย์
4.3.2 กรณีอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮาส์
4.3.3 กรณีโครงการบ้านเดี่ยว
4.3.4 กรณีห้องเช่าพักอาศัย
4.3.5 กรณีคำนวณเพื่อตั้งราคาขาย
4.4 สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
4.4.1 สถานการณ์และการอำนวยสินเชื่อ
4.4.2 หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 5C
4.4.3 แนวทางการอำนวยสินเชื่อ 4P
4.5 บทสรุปและข้อสังเกต
128
128
128
130
135
135
136
138
139
140
141
143
147
148
149
149
156
157
158
5. การดำเนินโครงการตามกรอบของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
5.1 การจัดสรรที่ดิน
5.1.1 ประเภทของการจัดสรรที่ดิน
5.1.2 การดำเนินการจัดสรรที่ดิน
5.1.3 รายละเอียดการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
5.2 การพัฒนาอาคาร
5.2.1 การก่อสร้างอาคาร
5.2.2 การจดทะเบียนอาคารชุด
5.3 กระบวนการประสานราชการเพื่อการดำเนินโครงการ
5.3.1 กระบวนการรังวัดสอบเขต
5.3.2 กระบวนการก่อนยื่นขออนุญาตจัดสรร
5.3.3 กระบวนการยื่นขออนุญาตจัดสรร
5.3.4 กระบวนการบริหารหลังการขาย
5.4 ราคาประเมินราชการ
5.5 บทสรุปและข้อสังเกต
160
160
161
163
165
166
167
168
170
170
172
173
174
174
178
6. การบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการอสังหาริมทรัพย์
6.1 พัฒนาการการบริหารจัดการทรัพย์สิน
6.1.1 พัฒนาการการบริหารทรัพย์สินนานาชาติ
6.1.2 พัฒนาการการบริหารทรัพย์สินในประเทศไทย
6.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินบ้านจัดสรรและอาคารชุด
6.2.1 กรณีจัดสรรที่ดิน
6.2.2 กรณีอาคารชุด
6.2.3 การเปรียบเทียบการบริหารบ้านจัดสรรและอาคารชุด
6.3 ค่าส่วนกลาง
6.3.1 กรณีศึกษาการคำนวณค่าส่วนกลาง
6.3.2 กรณีการจัดเก็บค่าส่วนกลางล่วงหน้า
6.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินภาคปฏิบัติ
6.5 บทสรุปและข้อสังเกต
180
181
181
182
188
189
190
192
193
193
194
195
197
7. กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์
7.1 การออกแบบงานวิจัยโครงการอสังหาริมทรัพย์
7.1.1 การวิเคราะห์สินค้าที่เหมาะสมในพื้นที่
7.1.2 ความเป็นไปได้ทางการตลาดของสินค้าที่กำหนด
7.1.3 การทดสอบผลิตภัณฑ์ (Product Test) ภาคปฏิบัติ
7.1.4 การวางแผนการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
7.2 การสำรวจตลาดด้วยแบบสอบถาม
7.2.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
7.2.2 การออกแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัย: โดยรวม
7.2.3 การออกแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัย: อาคารชุด
7.3 กรณีศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์จริง
7.3.1 ที่ดินคลองรังสิต
7.3.2 อาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ
7.3.3 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
7.3.4 การเปลี่ยนแปลงราคาบ้าน
7.3.5 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ผิดทำเล
7.3.6 กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูง
7.4 กรณีศึกษาการวางแผนอสังหาริมทรัพย์กับการพัฒนาเมือง
7.4.1 กรณีการฟื้นฟูพื้นที่เมือง
7.4.2 กรณีการย้ายหน่วยราชการทหาร
7.4.3 กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการก่อสร้างถนน
7.4.4 กรณีการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่
7.5 บทสรุปและข้อสังเกต
198
198
198
199
201
202
203
203
204
209
212
212
213
214
217
219
223
224
224
226
228
230
233
8. การประเมินค่าทรัพย์สินและตั้งราคาขาย
8.1 วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
8.1.1 แนวทางการวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
8.1.2 แหล่งข้อมูลราคาค่าก่อสร้างอาคาร
8.1.3 กรณีตัวอย่างการคำนวณราคาตามวิธีต้นทุน
8.2 วิธีเปรียบเทียบตลาด
8.2.1 แหล่งข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์
8.2.2 การเปรียบเทียบตลาดแบบ WQS
8.2.3 ราคาอาคารเขียวในฐานะ Market Niche
8.3 วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า
8.3.1 หลักการประเมินโดยวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า
8.3.2 กรณีศึกษาสวนลุมพินี
8.3.3 กรณีศึกษาการประเมินค่าเขื่อนในเกาะชวา
8.3.4 กรณีศึกษาการประเมินค่าทัชมาฮาล
8.4 วิธีการตั้งสมมติฐานในการพัฒนา
8.5 แบบจำลองการประเมินค่าทรัพย์สินอัตโนมัติ
235
235
235
236
240
241
241
244
247
249
249
250
252
254
255
255
9. การจัดการธุรกิจและวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
9.1 ธุรกิจพัฒนาที่ดิน
9.1.1 เกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาที่ดิน
9.1.2 เกี่ยวกับบริษัท
9.1.3 การบริหารบุคลากร
9.1.4 การเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่
9.1.5 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
9.1.6 ข้อสังเกต
9.2 ธุรกิจรับสร้างบ้าน
9.2.1 เกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้าน
9.2.2 เกี่ยวกับบริษัท
9.2.3 การบริหารบุคลากร
9.2.4 การเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทรับสร้างบ้านรายใหม่
9.2.5 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
9.2.6 ข้อสังเกต
9.3 ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
9.3.1 เกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
9.3.2 เกี่ยวกับบริษัท
9.3.3 การบริหารบุคลากร
9.3.4 การเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทนายหน้ารายใหม่
9.3.5 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
9.3.6 ข้อสังเกต
9.4 ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
9.4.1 เกี่ยวกับธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
9.4.2 เกี่ยวกับบริษัท
9.4.3 การบริหารบุคลากร
9.4.4 การเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทบริหารทรัพย์สินรายใหม่
9.4.5 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
9.4.6 ข้อสังเกต
9.5 ธุรกิจประเมินค่าทรัพย์สิน
9.5.1 เกี่ยวกับธุรกิจประเมินค่าทรัพย์สิน
9.5.2 เกี่ยวกับบริษัท
9.5.3 การบริหารบุคลากร
9.5.4 การเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใหม่
9.5.5 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูล
9.5.6 ข้อสังเกต
9.6 กรณีศึกษาการบริหารุรกิจ
9.6.1 บริษัทพัฒนาที่ดินมหาชนในความใฝ่ฝัน
9.6.2 นายหน้า: ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์
9.6.3 การบริหารตลาดสด
9.7 การพัฒนาวิชาชีพและบริการอสังหาริมทรัพย์
9.7.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
9.7.2 แวดวงวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
9.7.3 การสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
9.8 ความรับผิดชอบของวิสาหกิจต่อสังคม
9.8.1 เกี่ยวกับความรับผิดชอบของวิสาหกิจต่อสังคม
9.8.2 CSR กับธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์
9.8.3 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
9.8.4 นักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
9.8.5 บทสรุปของ CSR อสังหาริมทรัพย์
9.9 บทสรุปและข้อสังเกต
258
258
258
259
260
261
262
263
263
263
264
265
266
267
267
267
268
268
269
270
271
271
272
272
272
273
274
275
276
276
276
277
278
279
280
281
281
281
284
286
288
288
289
290
290
290
292
294
295
295
296
10. บทสรุปสำหรับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
10.1 การลงทุนด้วยแนวคิดและเข็มมุ่งที่ผิดเพี้ยน
10.1.1 การเข้ามาในวงการอย่างไม่รอบรู้
10.1.2 การติดกับดักในการลงทุน
10.1.3 แนวทางการลงทุนที่พึงทบทวน
10.1.4 แนวทางการลงทุนที่พึงพิจารณา
10.2 หลักการอยู่ที่การยอมรับของตลาด
10.2.1 ปรากฏการณ์ความล้มเหลวในอดีต
10.2.2 ฟัง "กูรู" ต้องฉุกคิด
10.2.3 เสียงส่วนใหญ่คือความถูกต้อง
10.3 จุดเริ่มต้นที่ดีอยู่ที่ข้อมูลที่ดี
10.3.1 ความสำคัญของข้อมูล
10.3.2 ข้อมูลที่ดีมาจากการทำซ้ำ
10.3.3 ข้อมูลแสดงความมีอารยธรรม
10.4 ความรู้ที่จำเป็นในวงการอสังหาริมทรัพย์
10.4.1 บทเรียนต่อกรณีความรู้สำหรับนักพัฒนาที่ดิน
10.4.2 ความรู้ใจกลางสำหรับการพัฒนาที่ดิน
10.5 ลู่ทางการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
10.5.1 นายหน้า: ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการ
10.5.2 ก้าวย่างการเป็นนักอสังหาริมทรัพย์
10.5.3 การพัฒนาจากเล็กสู่ใหญ่
10.5.4 ขนาดเล็ก ๆ ที่มีคุณภาพ
10.6 บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
10.6.1 การบริหารบุคลากร
10.6.2 การต่อยอดทางธุรกิจ
10.6.3 การพัฒนาวงการและวิชาชีพ
297
297
297
298
298
299
300
300
301
302
303
303
304
305
305
306
306
308
308
310
310
311
312
312
313
314
   
เชิงอรรถ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก: ตารางทางการเงิน
ภาคผนวก ข: แหล่งเชื่อมโยงกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
ภาคผนวก ค: เว็บไซต์องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ภาคผนวก ง: เว็บไซต์องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ
316
324
331
350
357
364
   
สารบัญตาราง หน้า
ตารางที่ 1: มูลค่ารวมของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2550
46
ตารางที่ 2: มูลค่าที่อยู่อาศัยทุกประเภทในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2550
46
ตารางที่ 3: มูลค่าที่อยู่อาศัยแยกตามประเภทและภูมิภาคในประเทศไทย
             ณ สิ้นปี พ.ศ. 2550
47
ตารางที่ 4: สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยประเทศไทย ณ สิ้นปี 2563 48
ตารางที่ 5: บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พ.ศ.2537-2563 54
ตารางที่ 6: กิจกรรมส่งเสริมการขายในโครงการที่อยู่อาศัยที่สำรวจ ณ เดือนธ.ค. 2564 108
ตารางที่ 7: การคำนวณผลประโยชน์เป็นตัวเงินเมื่ออยู่อาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
             เป็นเวลา 56 ปี
137
ตารางที่ 8: การประมาณการราคาที่ดินเพื่อการสร้างอาคารพาณิชย์ติดถนนใหญ่
ตารางที่ 9: การประมาณการราคาที่ดินเพื่อการสร้างอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮาส์
ตารางที่ 10: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินกรณีโครงการบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก
ตารางที่ 11: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินกรณีโครงการแฟลตเช่า
ตารางที่ 12: การเปรียบเทียบราคาประเมินทางราชการและราคาตลาด
ตารางที่ 13: การวิเคราะห์มูลค่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ตารางที่ 14: กรณีศึกษาการวิเคราะห์ที่ดินสนามเป้าเพื่อการพัฒนามหานคร
ตารางที่ 15: ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)
ตารางที่ 16: การเปรียบเทียบตลาดด้วยการเฉลี่ยเชิงคุณภาพหรือแบบถ่วงน้ำหนัก
ตารางที่ 17: แบบจำลองการประเมินค่าทรัพย์สินอัตโนมัติ
ตารางที่ 18: ความรู้ใจกลางของนักพัฒนาที่ดินที่ผ่านวิกฤติปี 2540
140
143
144
146
175
216
227
238
245
256
307
   
สารบัญแผนภูมิ หน้า
ภาพที่ 1: การแบ่งประเภทของทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ 17
ภาพที่ 2: ตัวอย่างการวิเคราะห์หาค่าความนิยม (Goodwill) กรณีศึกษาร้านตัดผม 19
ภาพที่ 3: การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2537-2563
50
ภาพที่ 4: การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา 59
ภาพที่ 5: การเปรียบเทียบวัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ 4 ประเทศ 63
ภาพที่ 6: การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่
             (มูลค่าพันล้านบาท และจำนวนพันหน่วย)
66
ภาพที่ 7: สัดส่วนของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
            ในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ พ.ศ.2494-2546
67
ภาพที่ 8: การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528-2563 71
ภาพที่ 9: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ พ.ศ.2544-2563 75
ภาพที่ 10: อักษรจีนเกี่ยวกับฮวงจุ้ย 94
ภาพที่ 11: บริเวณเขตปทุมวันและใกล้เคียง (I2) 104
ภาพที่ 12: ที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายอยู่ใน 5 ทำเลย่อย (G1 ถึง G5) 106
ภาพที่ 13: พื้นที่ให้บริการน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองพอก อ.หนอกพอก จ.ร้อยเอ็ด 110
ภาพที่ 14: ตัวอย่างการแจงนับการจราจรเพื่อการวางแผนการตลาด 111
ภาพที่ 15: แผนที่แสดงว่าที่ดิน "เขาสนฟาร์ม" อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
             ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
112
ภาพที่ 16: ขั้นตอนการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 126
ภาพที่ 17: กรณีการพัฒนาอาคารพาณิชย์ติดถนนใหญ่ 10 หน่วย 140
ภาพที่ 18: กรณีพัฒนาอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮาส์ 142
ภาพที่ 19: สัดส่วนสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 152
ภาพที่ 20: อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจที่อยู่อาศัย (Pre Finance) 154
ภาพที่ 21: สัดส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 155
ภาพที่ 22: อัตราการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (Post Finance) 155
ภาพที่ 23: ตัวอย่างแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัยแบบทั่วไป
             (หน้าที่ 1 ในจำนวน 3 หน้า)
206
ภาพที่ 24: ตัวอย่างแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัยแบบทั่วไป
             (หน้าที่ 2 ในจำนวน 3 หน้า)
207
ภาพที่ 25: ตัวอย่างแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัยแบบทั่วไป: ภาพถ่าย
             (หน้าที่ 3 รวม 3 หน้า)
208
ภาพที่ 26: ตัวอย่างแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุด
             (หน้าที่ 1 ในจำนวน 2 หน้า)
210
ภาพที่ 27: ตัวอย่างแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัยแบบห้องชุด
             (หน้าที่ 2 ในจำนวน 2 หน้า)
211
ภาพที่ 28: แผนที่คลองรังสิต 212
ภาพที่ 29: พื้นที่บริเวณอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ
             ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในปัจจุบัน
214
ภาพที่ 30: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 215
ภาพที่ 31: การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยต่างประเภท 218
ภาพที่ 32: กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสม
             (อาคารชุดพักอาศัย: ดอนเมือง)
221
ภาพที่ 33: กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสม
             (อาคารสำนักงาน: เขตดุสิต)
221
ภาพที่ 34: กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสม
             (อาคารชุดพักอาศัย: สุขสวัสดิ์)
222
ภาพที่ 35: กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสม
             (อาคารสำนักงาน: ถ.พระรามที่ 2)
222
ภาพที่ 36: การแข่งขันของห้างสรรพสินค้าบนถนนงามวงศ์วาน 223
ภาพที่ 37: พื้นที่ที่เสนอเป็นกรณีตัวอย่างการจัดงานเวิร์ลเอ็กซ์โปของรัฐบาลไทย 225
ภาพที่ 38: ตัวอย่างพื้นที่หน่วยราชการทหาร (พื้นที่สนามเป้า) 226
ภาพที่ 39: กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการก่อสร้างถนน 229
ภาพที่ 40: กรณีศึกษาการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่บึงบัวมน 231
ภาพที่ 41: เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) 247
ใบสั่งซื้อ(เล่มหนังสือ)
การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ปรับปรุงใหม่สำหรับปี 2564 พิมพ์ครั้งที่ 6
* กรุณากรอกข้อมูล
ตำแหน่ง:
เล่ม
2401 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ราคาเล่มละ 350 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 

สอบถามเพิ่มเติม: เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรือโทร: 0.2295.3171 Email: info@thaiappraisal.org