ราคาอาหารเพิ่มขึ้น 11.9% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
  AREA แถลง ฉบับที่ 124/2558: วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ราคาอาหารล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2558 เทียบกับ 1 ปีก่อนหน้า (พฤษภาคม 2557) เพิ่มขึ้น 11.9%  ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่สำรวจ (2555-2558) มีราคาเพิ่มขึ้น 23.9% หรือขึ้นปีละ 7.4% ซึ่งสูงกว่าอัตราภาวะเงินเฟ้อ แสดงถึงความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจที่พึงจับตามอง
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้จัดทำราคาอาหาร โดยถือเป็นดัชนีสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการศูนย์ฯ ได้งริเริ่มจัดทำการสำรวจราคาอาหารในทุกรอบครึ่งปี โดยที่ผ่านมาได้ทำการสำรวจดำเนินการใน 6 ครั้งดังนี้
          ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555
          ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
          ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556  
          ครั้งที่ 4 วันจันทร์ 11 พฤศจิกายน 2556
          ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 และ
          ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
          ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558
          การสำรวจนี้ดำเนินการเฉพาะในพื้นที่สีลม-สุรวงศ์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจหรือ Central Business District (CBD) ของประเทศไทย และมีคนทำงานในสำนักงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โดยมีสมมติฐานว่าราคาอาหารในย่านนี้น่าจะเป็นราคามาตรฐานเพราะเป็นในใจกลางเมือง ในบริเวณอื่นน่าจะถูกกว่านี้ ยกเว้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้ไปท่องเที่ยวเป็นครั้งคราว การสำรวจพื้นที่สีลม จึงถือเป็นตัวแทนสำคัญสำหรับกรุงเทพมหานครและประเทศไทยโดยรวม
          การสำรวจนี้ ดร.โสภณ เดินสำรวจซ้ำตามร้านเดิมที่เคยสำรวจไว้จำนวน 20 กว่าบริเวณ บางบริเวณเป็นร้านอาหารร้านเดียว บางบริเวณเป็นศูนย์อาหาร พร้อมบันทึกถ่ายภาพนิ่ง และวีดีทัศน์ประกอบ และในบางบริเวณมีร้านค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามห้วงเวลาอีกด้วย โดยแต่ละครั้งที่สำรวจใช้เวลาในการเดินไม่เกิน 2 ชั่วโมงในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
          ผลการสำรวจทั้ง 7 ครั้งที่ผ่านมา แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้:

          โดยสรุปพบว่าราคาอาหาร เช่น ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว เพิ่มขึ้นจาก 31.0 บาทในเดือนพฤษภาคม 2555 เป็น 31.8 บาทในเดือนพฤษภาคม 2556 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มเป็น 34.3 กลายเป็น 36.1 บาทในเดือนพฤศจิกายน 2557 และล่าสุดเป็น 38.4 บาทในเดือนพฤษภาคม 2558  หากคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจะพบว่า ในรอบ 6 เดือนล่าสุด (พฤศจิกายน 2557 - พฤษภาคม 2558) ราคาอาหารเพิ่มขึ้นถึง 6.3% ซึ่งเป็นการปรับตัวสูงขึ้นกว่าภาวะเงินเฟ้อเสียอีก
          เมื่อประเมินจากภาพรวมสะสม 3 ปี (พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2558) ราคาเพิ่มจาก 31.0 บาท เป็น 38.4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.9% และหากคิดเป็นการเพิ่มขึ้นต่อปี ก็เท่ากับเพิ่มขึ้นประมาณ 7.4% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงพอสมควร เพราะสูงกว่าอัตราภาวะเงินเฟ้อ
          มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า อาจมีบางบริเวณ เช่น เมืองท่องเที่ยว หรือเมืองอุตสาหกรรมที่มีการปรับเพิ่มของราคาขายมากกว่านี้ หรือสำหรับรายการอาหารแบบฟาสต์ฟูด ก็อาจปรับราคาเพิ่มขึ้นตามอำเภอใจโดยไม่ได้มีการควบคุม แต่สำหรับประชาชนกันเอง ย่อมมีความเห็นใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตามสมควร จึงทำให้แทบไม่มีการปรับราคาขาย
          ในกรณีนี้บางท่านอาจตั้งข้อสังเกตว่า แม้ราคาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณอาจจะลดน้อยลง แต่จากการสังเกตก็พบว่า ปริมาณก็ยังพอ ๆ กับแต่เดิม ไม่ได้ปรับลงปริมาณลงแต่อย่างไร อย่างไรก็ตามก็ยังอาจมีบางท่านให้ข้อสังเกตว่า แม้ปริมาณจะคงเดิม แต่คุณภาพก็อาจลดลง แต่ข้อนี้ ผู้สำรวจคงไม่สามารถไปตรวจสอบในรายละเอียดในระดับนั้น และคงอยู่ที่วิจารณญาณของทุกท่านที่พิจารณาผลการสำรวจนี้
          ทำไมราคาสินค้าดูปรับเพิ่มขึ้นมาก แต่ราคาอาหารไม่ได้เพิ่มขึ้นมากในสัดส่วนเดียวกัน ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะการทำอาหารออกมาขายเป็นจำนวนมากนั้น มีต้นทุนค่าวัตถุดิบถูกกว่าการซื้อของใช้เองตามบ้าน มีโอกาสที่ผู้ค้าอาจลดปริมาณและคุณภาพลงบ้างเช่นกัน หรือเลือกขายในสินค้าที่ใช้วัตถุดิบไม่แพงนัก เช่น ใช้ผักตามฤดูกาล หรือใช้เนื้อหมู ไก่ ซึ่งราคายังไม่เพิ่มมากเท่าปลา เป็นต้น 
          จากการสัมภาษณ์ผู้ค้าพบว่า ราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้นบ้างนั้น ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อราคาอาคารที่ขายเป็นปริมาณมาก ๆ ในแต่ละวัน สิ่งที่ส่งผลที่เด่นชัดกว่าก็คือ ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกเพื่อการขายอาหาร หากค่าเช่าแพงขึ้นมาก ก็จะทำให้ราคาอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานคร อาจช่วยจัดหาพื้นที่ค้าขายในราคาถูก เพื่อให้ผู้ค้าสามารถยืนหยัดขายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชน
          จะเห็นได้ว่าราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้นบ้าง แต่อาจไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก ผู้ค้าก็มีความพยายามที่จะดูแลผู้ซื้อ ดังนั้น การกล่าวโดยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงว่าราคาอาหารแพงขึ้นเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นความหวังดีที่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับสังคม แต่อันตรายประการหนึ่งก็คืออาจทำให้ผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสขึ้นราคา ซ้ำเติมประชาชนได้ ดังนั้นการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ จึงควรมีความรับผิดชอบ และผู้เสพข้อมูลควรใช้วิจารณญาณ
          การที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้นมากถึง 6.3% ในรอบ 6 เดือนล่าสุด และ 11.9% ในรอบ 1 ปีล่าสุด  แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะฝืดเคืองในปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะต้องใช้จ่ายเงินกับเรื่องชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอาหารมากขึ้น ดังนั้นศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงคาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2558 จะลดลงจากปี พ.ศ.2556 ประมาณ 10%
          รัฐบาลและ คสช. จึงควรเร่งรัดสร้างผลงานด้วยการตรึงราคาอาหารให้เกิดประสิทธิผล

รูปที่ 1: แผนที่ที่ตั้งของร้านอาหารลำดับตามภาพที่สำรวจ
ณ ย่านสีลม ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 11:40 – 13:00 เสาร์ 5 พฤษภาคม 2555
และสำรวจซ้ำในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555, อังคาร 14 พฤษภาคม 2556, จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2556
พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557, พุธที่ 14 พฤษภาคม 2558 และจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
สำรวจ 15 พฤษภาคม 2557
กระโดดไป(รูปภาพ)
(2.5) ราคา 40 บาท
(3.1) ไม่พบแล้ว
(4.5) ราคา 40 บาท
(5.5) ราคา 35 บาท
(6) ไม่พบแล้ว
(7.1.3) ราคา 35 บาท
(7.2.2) ราคา 30 บาท
(8.1.3) ราคา 40 บาท
(8.2.3) ราคา 30 บาท
(8.3.5) ราคา 40 บาท
(8.4.3) ราคา 35 บาท
(9.5) ราคา 40 บาท
(10.5) ราคา 40 บาท
(11.5) ราคา 40 บาท
(12.5) ราคา 40 บาท
(13.5) ราคา 40 บาท
(14.3) ราคา 35 บาท
(15) ราคา 30 บาท
(16.4) ราคา 35 บาท
(17.3) ราคา 25 บาท
(18.4) ราคา 40 บาท
(19.5) ราคา 40 บาท
(20.4) ราคา 59 บาท
(21.6) ราคา 35 บาท
(22.1.2) ราคา 35 บาท
(22.2.2) ราคา 40 บาท
(23.1.2) ราคา 30 บาท
(23.2.2) ราคา 30 บาท

รูปที่ 2: ราคาต่ำสุดข้าวราดแกงอย่างเดียวเพิ่มจา 25 บาทเป็น 30 บาทแล้วในรอบที่ 4 ของการสำรวจ (พฤศจิกายน 2556)
ณ สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

รูปที่ 2.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 2.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 2.3 สำรวจเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 ขึ้นราคาเป็น 30 บาทแล้ว

รูปที่ 2.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคา 30 บาท

รูปที่ 2.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคาขึ้นเป็น 35 บาทแล้ว แต่ราคาขึ้นเป็น 40 บาทแล้ว

รูปที่ 3: บะหมี่เกี๊ยว 30 และ 35 บาท (พิเศษ) ณ ซอยสีลม 5 (ละลายทรัพย์)
ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองที่เป็นศูนย์ธุรกิจการเงินสำคัญที่สุดของชาติ

รูปที่ 3.1 แต่ในการสำรวจซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ไม่พบ พบแต่ร้านขายข้าวแกง ราคาเท่ากัน

รูปที่ 4: ป้ายราคาร้านอาหารที่เริ่มต้น 30 บาทในศูนย์อาหาร ณ ซอยสีลม 5 (ละลายทรัพย์)
เจ้าของร้านบอกว่า ถ้าเป็นที่สาขาอื่น เขาเริ่มต้นขายที่ 25 บาท เพราะค่าเช่าถูกกว่าที่นี่

รูปที่ 4.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 4.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 4.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 4.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ราคาขึ้นเป็น 35 บาทแล้ว (จาก 30 บาท)

รูปที่ 4.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคา 35 บาท แต่ราคาขึ้น 40 บาทแล้ว

รูปที่ 5: ก๋วยเตี๋ยวแคะก็ราคาเริ่มต้นที่ 30 บาท ณ ซอยสีลม 3 หากินได้สบาย ๆ

รูปที่ 5.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ราคาเพิ่มเป็น 35 แต่ร้านอื่นยังยืนราคา

รูปที่ 5.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม
รูปที่ 5.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม
รูปที่ 5.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคาเดิม 35 บาท
รูปที่ 5.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคา 35 บาท

รูปที่ 6: ข้าวมันไก่ตอนจานใหญ่ ราคา 40 บาทครับ พร้อมน้ำซุบ ณ ซอยคอนแวนต์
สังเกตได้ว่าร้านนี้ปรับราคาขึ้น แต่ดูจากป้ายคงปรับมาเป็นปีตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว
แต่ในการสำรวจซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ไม่พบ

รูปที่ 7: ก๋วยเตี๋ยวทะเลซีฟู้ด และอื่น ๆ ราคา 35-45 บาท ณ ซอยคอนแวนต์ ร้านนี้เพิ่งปรับราคา
แต่ในการสำรวจซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ไม่พบ

รูปที่ 7.1.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 7.1.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ราคาเริ่มต้นยัง 35 บาทเช่นเดิม
รูปที่ 7.1.3 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคาเพิ่มเป็น 40 บาทแล้ว

รูปที่ 7.2.1 ร้านก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดหายไปแล้ว มีร้านข้าวแกง 30 บาทขึ้นมาแทน (11 พฤศจิกายน 2556)

รูปที่ 7.2.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ราคาเริ่มต้นยัง 30 บาทเหมือนเดิม

รูปที่ 8.1.1 ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นยาจีน ก็เริ่มต้นที่ 30 บาท ณ ซอยคอนแวนต์

รูปที่ 8.1.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ราคาเพิ่มเป็น 35 บาท

รูปที่ 8.1.3 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคาเพิ่มเป็น 40 บาทแล้ว

รูปที่ 8.2.1 ในบริเวณนี้ มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านใหม่ (16 พฤศจิกายน 56) ที่เริ่มที่ 30 บาท

รูปที่ 8.2.2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 35 บาท

รูปที่ 8.2.3 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ราคาเริ่มต้นยัง 35 บาท เช่นเดิม

รูปที่ 8.3.1 ในบริเวณนี้ มีร้านก๋วยเตี๋ยวแคะร้านใหม่ (16 พฤศจิกายน 56) ที่เริ่มที่ 30 บาท

รูปที่ 8.3.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 8.3.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ไม่มีราคาปกติแล้ว มีแต่ราคาพิเศษยังเท่าเดิม ในที่นี้ให้ถือว่าเพิ่มขึ้น 10 บาท

รูปที่ 8.3.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 ราคายังเหมือนเดิม

รูปที่ 8.3.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคายังเหมือนเดิม

รูปที่ 8.4.1 มีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นใหม่ราคาชามละ 35 บาท

รูปที่ 8.4.2 สำรวจเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 ยังยืนราคา 35 บาทเหมือนเดิม

รูปที่ 8.4.3 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ยังยืนราคาเดิม 35 บาท

รูปที่ 9: ขนาดร้านในอาคารพาณิชย์ใกล้สีลมคอมเพล็กซ์ ติดถนนสีลม
ก็ขายเริ่มต้นที่ราคา 35 บาท ทั้งที่ต้นทุนค่าสถานที่น่าจะแพงกว่าแผงธรรมดา

รูปที่ 9.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 9.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 9.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 9.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ขึ้นราคาจาก 35 บาทเป็น 40 บาทแล้ว

รูปที่ 9.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคาขึ้นเป็น 40 บาท

รูปที่ 10: ร้านเจ๊เอ็งชวนเสวย เจ้าเก่าติดถนนสีลมในอาคารพาณิชย์ ก็เริ่มต้นที่ 35 บาท
ทั้งที่อยู่ในอาคารพาณิชย์ที่ต้นทุนค่าสถานที่น่าจะแพงกว่าแผงธรรมดา

รูปที่ 10.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 10.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 10.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 10.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ขึ้นราคาจาก 35 บาทเป็น 40 บาท

รูปที่ 10.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคา 40 บาท

รูปที่ 11: อีกร้านติดถนนสีลม มุมปากซอยศาลาแดง ก็เริ่มต้นที่ 35 บาท
(ป้ายเล็ก ๆ อยู่ด้านในร้าน) และเป็นร้านในตึกแถวที่น่าจะมีต้นทุนค่าเช่าที่แพงกว่า

รูปที่ 11.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 11.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 11.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 11.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ขึ้นราคาจาก 30 บาทเป็น 35 บาทแล้ว

รูปที่ 11.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคา 40 บาท

รูปที่ 12: ในซอยศาลาแดง อาหารทุกอย่างก็เริ่มต้นที่ 30 บาทเป็นส่วนใหญ่

รูปที่ 12.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 12.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 12.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ราคาเพิ่มจาก 30 เป็น 35 บาท

รูปที่ 12.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ราคายังเหมือนเดิม 35 บาท

รูปที่ 12.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคา 40 บาท

รูปที่ 13: แต่ร้านนี้ในซอยศาลาแดงเช่นกัน เป็นข้าวมันไก่และเกาเหลาอย่างดี โปรดสังเกตปริมาณมาก ก็เริ่มต้นที่ 35 บาท

รูปที่ 13.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 13.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 13.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 13.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 13.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคา 40 บาท

รูปที่ 14: ข้าวขาหมู ก็ขายราคา 30 บาทเป็นหลัก ณ ถนนพระรามที่ 4 ใกล้ ๆ อาคารชาญอิสระ
แต่ในการสำรวจซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ไม่ได้ขายเพราะกำลังปรับปรุงอาคาร

รูปที่ 14.1: ข้าวขาหมูเปิดใหม่อีกแล้ว ราคาขึ้นเป็น 35 บาท ณ 11 พฤศจิกายน 2556

รูปที่ 14.2: สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคาเดิม 35 บาท

รูปที่ 14.3 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคา 35 บาท

รูปที่ 15: ร้านนี้รายการอาหารละเอียด ก็ 30-40 บาท ใกล้ ๆ อาคารชาญอิสระทาวเวอร์
ณ ถนนพระรามที่ 4 ป้ายร้านนี้มีบอกชัดว่า “ปรับราคา”
แต่สังเกตได้ว่า ป้ายนี้ฝุ่นจับแล้ว คงปรับราคามาเป็นปีตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว
แต่ในการสำรวจซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ไม่ได้ขายเพราะกำลังปรับปรุงอาคาร

รูปที่ 16: ร้านนี้อยู่เป็นสัดส่วนในอาคาพาณิชย์ ก็ยังขายราคาเริ่มต้น 30 บาท ณ ถนนพระรามที่ 4

รูปที่ 16.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 16.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 16.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 16.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ขึ้นราคาจาก 30 บาทเป็น 35 บาทแล้ว

รูปที่ 17: ข้าวแกงมีให้เลือกนับสิบอย่างข้างตึกชาญอิสระทาวเวอร์ ฝั่งสุรวงศ์ ก็เริ่มต้นที่ 25 บาทเท่านั้น
สังเกตดูป้ายเก่ามาแล้ว แสดงว่ายืนหยัดราคานี้มานาน น่าขอบคุณเจ้าของร้านที่ค้าขายโดยนึกถึงผู้บริโภค

รูปที่ 17.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ทำป้ายใหม่แล้วแต่ยังยืนราคาตามเดิม
ในการสำรวจครั้งใหม่ ปรากฏว่าเก็บร้านแล้วเพราะขายหมด แต่จากการสอบถามแม่ค้าใกล้เคียง ยังขายในราคาเดิม

รูปที่ 17.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 17.3 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคาเดิม เริ่มต้นที่ 25 บาท (ขายดีมาก)

รูปที่ 18: ร้านนี้แพงที่สุด! 40-70 บาท แต่ดูขนาดของเกี๊ยวกุ้งเสียก่อน ในซอยข้างตึกชาญอิสระทาวเวอร์  
ร้านนี้มีร่องรอยการปรับราคาเช่นกัน แต่เก่าแล้ว และที่สำคัญ ยังมีก๋วยเตี๋ยวราคา 30 บาทให้เลือกอีกด้วย 

รูปที่ 18.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เลิกขายก๋วยเตี๋ยวแคะ 30 และ 70 บาท นอกนั้นราคาเดิม
ในการสำรวจครั้ง พฤษภาคม 2556 ก็ยังขายราคาเดิม แต่เก็บร้านแล้ว

รูปที่ 18.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 18.3 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคาเดิม เริ่มต้น 40 บาท

รูปที่ 18.4 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ยังยืนราคาเดิม 40 บาท

รูปที่ 19 โอ่อ่าเปิดเผย ขายราคาเดียวกันทั้งไทยและเทศ 40 บาทขึ้นไป ณ ถนนสุรวงศ์ ตรงข้ามโรงแรมมณเฑียร

รูปที่ 19.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 19.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 19.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 19.4 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ลดจาก 40 บาท เป็น 35 บาท
รูปที่ 19.5 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคา 40 บาท

รูปที่ 20 ใจดีจริง ๆ ร้านนี้ให้ดื่มน้ำฟรี แม้ไม่ได้ซื้อข้าวแกงที่เริ่มต้นราคาที่ 30 บาท ณ ถนนสุรวงศ์ ใกล้พัฒน์พงศ์

รูปที่ 20.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม ในเดือนพฤษภาคม 2556 ปิดร้านแล้วเพราะกลายสภาพเป็นโรงแรมเปิดใหม่

รูปที่ 20.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เปิดใหม่อีกแล้ว ราคาขึ้นเป็น 35 บาท

รูปที่ 20.3 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ราคายังเหมือนเดิม

รูปที่ 20.4 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ปรับราคาใหม่ขึ้นเป็น 59 บาทแล้ว

รูปที่ 21 ราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท (ข้าวแกงอย่างเดียว) แต่ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 30 บาท ณ สีลมสแควร์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

รูปที่ 21.1 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 21.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม

รูปที่ 21.3 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 21.4 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ยังยืนราคาเดิม แต่บางร้านเพิ่มราคาแล้ว จึงเพิ่มจาก 30 เป็น 35 บาท

 

รูปที่ 21.5 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 21.6 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคา 35 บาทแล้ว แต่ป้ายยังราคาเดิมรูปที่ 22.1.1 อาหารตามสั่งก็เริ่มต้นที่ 30 บาทเช่นกัน ณ สีลมสแควร์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
(ราคายังคงเดิมในการสำรวจครั้งใหม่ 16 พฤศจิกายน 2555 และครั้ง 14 พฤษภาคม 2556)

รูปที่ 22.1.2 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 22.2.1 ราคาเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 35 บาทแล้ว
สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ไม่พบแล้ว

รูปที่ 22.2.2 สำรวจเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 ราคาขึ้นเป็น 40 บาทแล้ว

รูปที่ 23.1.1 เชียงการีลาคิทเช่น (สาขารถไฟฟ้าช่องนนทรี) ยังมีขายโจ๊ก 30 บาท เกาหลาเลือดหมู
และข้าวต้มกุ้งราคาเพียง 40 บาท

รูปที่ 23.1.2 ถ่ายซ้ำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ยังยืนราคาตามเดิม
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ทางร้านบอกยังขายราคาเดิม แต่ป้ายจะติดไว้เฉพาะช่วงเช้าที่เปิดขาย
ในการสำรวจวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ร้านเชียงกรีรายังเปิดขายช่วงเช้า 07:30-09:00 ราคาเริ่มต้น 30 บาทเช่นเดิม
สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคาเดิม

รูปที่ 23.2.1 ร้านอาหารใหม่ในบริเวณใกล้เคียง 30-35 บาทในห้องแอร์!

รูปที่ 23.2.2 สำรวจเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 ยังยืนราคาเดิม

โปรดดูรายงานผลการสำรวจครั้งก่อน ๆ ดังนี้

 1. การสำรวจ 5 พฤษภาคม 2555
 2. การสำรวจ 16 พฤศจิกายน 2555
 3. การสำรวจ 14 พฤษภาคม 2556
 4. การสำรวจ 11 พฤศจิกายน 2556
 5. การสำรวจ 15 พฤษภาคม 2557
 6. การสำรวจ 13 พฤศจิกายน 2557
 7. การสำรวจ 14 พฤษภาคม 2558
 8. การสำรวจ 16 พฤศจิกายน 2558
 9. การสำรวจ 10 พฤษภาคม 2559
 10. การสำรวจ 16 พฤศจิกายน 2559
 11. การสำรวจ 15 พฤษภาคม 2560
 12. การสำรวจ 21 พฤศจิกายน 2560
 13. การสำรวจ 31 พฤษภาคม 2561
 14. การสำรวจ 15 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 4,172 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved