อ่าน 1,144 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 128/2556: 18 กันยายน 2556
ข้อคิดจาก 'โดนอล' เมืองใหม่ของเวียนนา

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เมืองโดนอล (Donau City: DC) เป็นเมืองใหม่ของกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่ตั้งอยู่ข้าง ๆ กันในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำดานูบ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Vienna DC ทั้งนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนในครั้งที่พาคณะอสังหาริมทรัพย์ไทยเดินทางไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปในห้วงวันที่ 6-14 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นงานระดมทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
          นครแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 2538 มีขนาดเล็กเพียง 110 ไร่ แต่มีพื้นที่ก่อสร้างถึง 500,000 ตารางเมตร พื้นที่สองในสามได้เปิดใช้แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ 70% ใช้เพื่อกิจการสำนักงานและการค้า 20% ใช้เพื่อการอยู่อาศัย และอีก 10% ใช้เพื่อกิจการอื่น ๆ ขณะนี้มีประชากรประมาณ 7,500 คน ทำงานและอยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีระบบรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกับใจกลางกรุงเวียนซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำดานูบได้โดยง่าย
          สำหรับอาคารขนาดใหญ่ในเมืองนี้มีนับสิบแห่ง เป็นอาคารสมัยใหม่เช่นที่ปรากฎในมหานครทั่วโลก โดยอาคารที่สูงที่สุดคืออาคาร DC Tower 1 สูง 220 เมตร และสร้างเสร็จในปี 2556 นี้เอง โดยจะใช้เป็นสำนักงานและโรงแรม นอกจากนี้ยังมีอาคารสูงอื่น ๆ รวมทั้งอาคารชุดพักอาศัยหลายอาคารสูงประมาณ 145 เมตร เพื่อให้มีการอยู่อาศัยที่หนาแน่น (High Density) แต่ไม่แออัด (Over Crowdedness) ในเมืองแห่งนี้
          การพัฒนาเมืองโดนอลเป็นแนวคิดการวางผังเมืองที่เรียกว่าเมืองในเมือง (City in the City) ซึ่งพบเห็นได้โดยทั่วไปในมหานครใหญ่ เช่น ปารีส และอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะในเขตใจกลางเมืองซึ่งมีขนาดเล็กแต่มีอาคารสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอายุประมาณ 100-500 ปีตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก นักผังเมืองจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์เมืองเดิมแต่โดยที่มีความจำเป็นต้องใช้อาคารสมัยและอาคารสูง จึงกำหนดพื้นที่ให้ตั้งเมืองใหม่ในพื้นที่ที่ไม่มีสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เช่นในตัวอย่างเมืองแห่งนี้ แต่ในขณะเดียวกันในเขตใจกลางเมืองเดิมก็จำกัดความสูง แต่ไม่จำกัดระยะร่นเพื่อยังคงกิจกรรมเชิงพาณิชย์ให้รวมศูนย์อยู่ในใจกลางเมือง ส่วนการสร้างอาคารแบบโปร่ง-โล่ง มักดำเนินการในเขตนอกเมือง
          การสร้างเมืองใหม่เช่นนี้ เป็นสิ่งที่นักผังเมืองไทยไม่นำมาใช้ในเขตใจกลางเมืองที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้เมืองเติบโตกระจัดกระจายอย่างไร้ขอบเขตและขาดการวางแผน จนกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับเมืองในอนาคต เช่นปัญหาการจราจร การขนส่ง และมลภาวะจากการเดินทาง เป็นต้น การพัฒนาของกรุงเทพมหานครจึงควรศึกษาแบบอย่างการพัฒนาเมืองใหม่แบบ City in the City นี้มาปรับใช้ในกรุงเทพมหานครและเมืองอื่น ๆ ต่อไป


รูปภาพจาก: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Donau_City.jpg


รูปภาพจาก: http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/vienna/dc_tower_c_beyer_leitung150108_2.jpg


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved