Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru

Agency for Real Estate Affairs

เป็นองค์กรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินค่าทรัพย์สินของประเทศไทยซึ่งดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตราฐานทางวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือได้ และเป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่ได้รับการรับรองด้านการประเมินค่าทรัพย์สินจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กระทรวงการคลัง กรมการประกันภัย และ อื่นๆ

สามารถติดต่อโดยตรงที่
คุณปุญญิศา 080-4649546
ฝ่ายประสานงานการประเมิน 0.2295.3905 ต่อ 202

การให้บริการประเมินค่าทรัพย์สินแบบปกติ เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยการออกภาคสนาม ไปสำรวจภายในทรัพย์สินของท่านถึงที่ตั้ง พร้อมออกรูปเล่ม รูปถ่าย- ผังทรัพย์สินประกอบในเล่มงานประเมิน ที่ท่านสามารถนำไปอ้างอิงเพื่อการทำนิติกรรมต่างๆ ได้

ค่าบริการ
1. อสังหาริมทรัพย์ในโครงการจัดสรร ทรัพย์สินละ ประมาณ 5,000 บาท
2. อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงหรือซับซ้อน 20,000 บาท ขึ้นไป

วิธีการใช้บริการ
1. ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของทรัพย์สินที่ต้องการใช้บริการในวิธีต่างๆ ตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์
2. โทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอแบบฟอร์มดังกล่าว Fax ไปให้ท่าน
3. ส่งแบบฟอร์ม พร้อมการยืนยันการว่าจ้างโดยการ Fax กลับใบโอนเงินค่าใช้จ่ายตามบริการที่ท่านเลือก ทางอินเตอร์เน็ต หรือ ทางโทรสาร Fax. 0.2295.1154
4. AREA จะติดต่อกลับยังท่านทันที พร้อมนัดวันส่งงาน หรือวันนัดพบที่ปรึกษาให้ท่าน
5. หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อฝ่ายประสานงานประเมินโดยตรง 0.2295.3905 ต่อ 202

ข้อมูลโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
- เลขที่บัญชี 048-1-08201-3
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ
- เลขที่บัญชี 789-3-25325-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34031-62-9

วัตถุประสงค์ในการประเมินค่าทรัพย์สิน

การประเมินค่าทรัพย์สินถือเป็นวิชาชีพที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ
และการเป็นการเสนอความคิดเห็นจากผู้ประเมินที่มีต่อมูลค่า คุณภาพ หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ของทรัพย์สิน ซึ่งการประเมินนั้นถือว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อทรัพย์สินในทุก ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว อพาร์ตเมนต์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่ดินเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ โดยเหตุผลที่ใช้ในการประเมินนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น
-  การซื้อหรือขายทรัพย์สิน
-  การตัดสินใจลงทุน
-  การซื้อหรือควบรวมกิจการ
-  การร่วมทุน
-  การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
-  การขอสินเชื่อ
-  การประกันภัย
-  การประเมินหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้กับสถาบันการเงิน
-  การเสียภาษี
-  การวัดระดับอัตราความเสี่ยงทรัพย์สินต่อทุนของสถาบันการเงิน
ตามมาตรฐานของ Bank of International Settlements (BIS)
----------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน
ในการเลือกวิธีที่ใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินนั้น จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ซึ่ง AREA ได้ยึดแนวปฏิบัติในทางสากลของการประเมิน และมีการพิจารณาเลือกวิธีที่ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมูลค่าทาง การตลาดอย่างแท้จริง ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
-  วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach)
-  วิธีเปรียบเทียบตลาด (Market Comparable Approach)
-  วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า (Income Approach)
-  วิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Analysis)
-  วิธีการตั้งสมมติฐานการพัฒนา (Residual Approach)
-  วิธีการประเมินโดยสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Modelling for Mass Appraisal)
-  หรือนำวิธีต่าง ๆ ข้างต้นมาปรับใช้ร่วมกันเพื่อความเหมาะสม

บันทึกการประเมินค่าทรัพย์สิน
  มูลค่าโดยรวม
ปี พ.ศ. (พันล้านบาท)  (ล้าน USD)
2534 1 49
2535 2 97
2536 3 127
2537 5 204
2538 14 572
2539 19 755
2540 32 990
2541 40 991
2542 54 1,443
2543 66 1,672
2544 77 1,724
2545 79 1,990
2546 82 2,072
2547 108 2,690
2548 160 4,000
2549 210 5,122
2550 200 5,882
2551 220 6,567
2552 375 11,029
2553 388 12,019
2554 403 12,500
2555 463 13,874
2556 509 15,200
2557 558 16,700
2558 600 18,000
2559 618 18,540
2560 650 19,697
2561 679 21,219
2562 695 22,787
2563 709 23,460
2564 745 22,321
2565 767 23,002
*คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี
2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved