ด่วนที่สุด ขอเชิญเสนอชื่อบริษัทนายหน้าดีเด่นแห่งประเทศไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 398/2562: วันพฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ด่วนที่สุด ขอเชิญบริษัทนายหน้าในประเทศไทย เสนอตัวเป็นบริษัทนายหน้าดีเด่นแห่งประเทศไทย เพื่อรับรางวัลในงาน ARENA 2019 ที่นครย่างกุ้ง 22-24 สิงหาคม 2562

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการ ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ประจำประเทศไทย ขอประกาศเชิญชวนบริษัทนายหน้าไทยเข้าร่วมรับการคัดเลือกเป็นบริษัทนายหน้าดีเด่นแห่งประเทศไทย โดยจะได้เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในงาน ARENA ข้างต้น

            เพื่อเป็นการส่งเสริม SMEs ให้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ และบริษัทนายหน้าส่วนใหญ่เป็น SMEs จึง

ใคร่ขอให้บริษัทระดับ SMEs ส่งเข้าประกวด  โดยบริษัทที่ส่งเข้าประกวด ควรส่งข้อมูลดังนี้:

            1. ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ที่อยู่ พร้อมเอกสารจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น

            2. คำบรรยายเกี่ยวกับบริษัท (ไม่เกิน 100 คำ)

            3. ผลสำเร็จในงานนายหน้าที่ได้ทำในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562 (ไม่เกิน 5 รายการ ขนาด 1 หน้ากระดาษ

            4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพนายหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว (ไม่เกิน 200 คำ)

            5. การช่วยเหลือสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและส่วนรวม (ไม่เกิน 200 คำ)

            การสมัครนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และคณะกรรมการจะประกาศผลภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม  ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางไปรับรางวัลด้วยตนเองในงาน ARENA ณ นครย่างกุ้งในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 โดยต้องซื้อบัตรเข้าร่วมงานเป็นเงิน 150 เหรียญสหรัฐ

            อนึ่ง ARENA เป็นการรวมตัวกันของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ขื่อว่า ASEAN Real Estate Network Alliance แต่สมาชิกในแต่ละประเทศมักเป็นองค์กรด้านนายหน้า โดยแต่ละประเทศมีองค์กรผู้แทนเพียงองค์กรเดียว ทั้งนี้ในประเทศไทยมีมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน

            บริษัทใดที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งรายละเอียดได้ที่คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร.02.295.3905 ต่อ  109 Email: nonglak@area.co.th ทั้งนี้ภายในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 838 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved