Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru


รายละเอียดโปรแกรม GeoSearch
GeoSearch   
เป็นโปรแกรมสารสนเทศทางอสังหาริมทรัพย์ PIS สำเร็จรูป ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญ เพื่อการใช้งานของกลุ่มสถาบันการเงิน ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 11 จังหวัด (แผนที่ขนาด 1 : 20,000) โครงการบ้านจัดสรรที่กำลังซื้อขายอยู่ในปัจจุบันราคาประเมินที่ดินกว่า 200 แห่ง และ แนวโน้มราคาในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา, โครงการถนนตัดใหม่, สีผังเมือง, แนวเวนคืน และความหนาแน่นของประชากร ฯลฯ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถ สร้างชั้นข้อมูลของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงมาจากจุดบนแผนที่อย่างไม่จำกัด และยังสามารถเชื่อม แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนผัง, รูปโครงการ, แผนภูมิ เข้ามาเก็บไว้ในที่เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อ การประเมินราคาหลักประกันเบื้องต้นได้ โดยเปรียบเทียบหลักประกันของลูกค้ากับหลักประกัน ในบริเวณใกล้เคียงที่เคยประเมินเอาไว้ ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบราคากับโครงการจัดสรรใน บริเวณเดียวกันจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ ได้อีกด้วย ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะได้รับการปรับปรุง ทุกปีโดย AREA
------------------------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อการจัดเก็บ เรียกใช้ ค้นหา และแสดงข้อมูลภายในขององค์กร โดยประมวลผลกับ
ข้อมูลพื้นฐานภายนอกที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน
------------------------------------------------------------------------------------------
System Diagram
องค์ประกอบของโปรแกรมสำเร็จรูป ในราคามาตรฐาน 290,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ประกอบด้วย

Software GIS
Application
Base Map 1:20,000 กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 จังหวัด
Basic Information
- ข้อมูลโครงการบ้านจัดสรร
- ข้อมูลราคาที่ดิน
- ข้อมูลถนนตัดใหม่
- ข้อมูลแนวเวนคืน
- ข้อมูลสีผังเมือง
- ข้อมูลความหนาแน่นประชากร
User Data Entry

ทั้ง 5 องค์ประกอบ จะช่วยให้ Software, Data, Base Map ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้

Application ที่ได้สร้างไว้สำเร็จรูปสำหรับกลุ่มสถาบันการเงินโดยเฉพาะ

 

เงื่อนไขการเสนอราคา
1. กำหนดราคาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้เสนอราคา
2. ราคาที่เสนอนี้ รวมราคาค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโปรแกรม "GeoSearch"
เรียบร้อยแล้ว
3. ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม สำหรับปีถัดไปคิดราคา 10% ของราคาที่ได้มีการจัดซื้อ
(ไม่รวมการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ และข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ใหม่)
4. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประโยชน์ด้านการอ้างอิงมูลค่าหลักทรัพย์
ช่วยจัดเก็บข้อมูล เพื่อไปเชื่อมโยงกับตำแหน่งบนแผนที่ได้อย่างเป็นระบบ ไม่ต้องกังวลว่าท่านจะมี ข้อมูลมากมายกระจายอยู่ในแผนกต่าง ๆ เท่าใด หรือว่าแฟ้มข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใด ข้อมูลเหล่านี้ สามารถเก็บและค้นหาจากแผนที่ได้ โดยระบุที่ตั้งนั้น ๆ ได้ทันที
การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายและแสดงตำแหน่งอย่างชัดเจนบนแผนที่ ซึ่งจะทำให้ท่านหรือผู้บริหารของ องค์กร มองเห็นความแตกต่างหรือเข้าใจมูลค่าของหลักทรัพย์ดีขึ้น


ตัวอย่างเช่น
หลักทรัพย์ 2 แห่งหรือมากกว่า 2 แห่ง ที่อยู่คนละตำบล/อำเภอ อาจทำให้ผู้อ่านคิดว่าหลักประกัน อยู่ไกลกัน แต่เมื่อมองจากแผนที่กลับพบว่าอยู่ใกล้กัน หรือห่างกันแต่ข้ามถนนเท่านั้น ราคา หลักทรัพย์ทั้ง 2 แห่ง จึงควรมีค่าใกล้เคียงกัน

หรือ

ในกรณีที่หลักทรัพย์ 2 แห่ง หรือมากกว่า 2 แห่งขึ้นไป ที่อยู่ในอำเภอ/ตำบลเดียวกัน แต่มีราคา ประเมินแตกต่างกันมาก ทั้งนี้เนื่องจากสีผังเมืองนั่นเองที่เป็นตัวทำให้ราคาแตกต่างกัน

ท่านสามารถทราบมูลค่าหลักทรัพย์ในเบื้องต้นจากการดูตำแหน่งบนแผนที่ ประกอบกับมูลค่าของ หลักทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียง ที่ธนาคารเคยประเมินไว้ ผนวกกับราคาโครงการบ้านจัดสรรที่ยังมี การซื้อขายกันในปัจจุบัน ที่ทางบริษัท Agency for Real Estate Affairs(AREA) สำรวจไว้ให้ จะทำให้ ท่านทราบศักยภาพและมูลค่าคร่าว ๆ ในเบื้องต้นได้

การค้นหาข้อมูลที่มีการผูกเงื่อนไข ก็ทำได้ง่าย โดยป้อนเงื่อนไขในการค้นหา ท่านก็จะได้ข้อมูลที่ ต้องการ เช่น เมื่อต้องการเรียกหลักประกันที่มีมูลค่าประเมินมากกว่า 25 ล้านบาท และ ประเมิน ครั้งล่าสุดเมื่อกลางปี 2542 เพื่อมาทำการประเมินใหม่ โปรแกรมก็จะประมวลผลแล้วแสดงผลลัพธ์บนจอทันที


ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์

เพิ่มศักยภาพทางการตลาด โดยท่านสามารถตรวจสอบราคาหลักทรัพย์คร่าว ๆ ก่อนการคำนวณ มูลค่าหลักทรัพย์จริง โดยสามารถเปิดดูข้อมูลที่เคยให้ราคาไว้ทุกหลักทรัพย์ในบริเวณนั้น การเชื่อม โยงข้อมูลระหว่างฝ่าย ทำให้ฝ่ายวิเคราะห์ สามารถพิจารณาราคาหลักทรัพย์กับลูกค้าได้ทันทีใน เบื้องต้น เป็นการลดเวลาพิจารณาหลักทรัพย์ แก้ปัญหาการคาดเดา มูลค่าทรัพย์สิน วิธีนี้ทำให้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น นอกจากนั้นการมองเห็นภาพรวมของหลัก ทรัพย์ ทั้งหมดขององค์กรจะช่วยในการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อ ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ หรือบริหารทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ประโยชน์ด้านการตลาด

ข้อมูลโครงการบ้านจัดสรรเป็นจำนวนกว่า 2,000 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ที่ได้จากการ สำรวจภาคสนามของ AREA ราคา ผู้ประกอบการ %การก่อสร้าง แบบบ้าน ราคาเปิดตัว ที่อยู่ ฯลฯ เป็นข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายการตลาดสามารถวางแผนการตลาด, ดำเนินการขายได้ทันที โดยพิจารณาจากข้อมูล เช่น โครงการที่มี %การก่อสร้างแล้วเสร็จ 80% ก็จะสามารถเข้าไปทำการปล่อยสินเชื่อ post finance ได้ หรือบริษัทวัสดุก่อสร้างก็สามารถเข้าไป ขายอุปกรณ์การตกแต่งได้ ฯลฯ ข้อมูลทั้งหมด (ตามหน้า 3) จะได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมใช้งาน


ในราคาที่ไม่แพงทุกปี

ประโยชน์ด้านการวิจัย

ฝ่ายวิจัยสามารถนำข้อมูลที่จัดหาโดย AREA ไปวิเคราะห์ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของที่อยู่อาศัย ความหนาแน่นชุมชน และศักยภาพพื้นที่ เพื่อการวิเคราะห์ทำเลบริหารทรัพย์สินต่อไป


ประโยชน์ด้านการบริหาร

ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวม ของหลักทรัพย์ทั้งหมด เนื่องจากผู้บริหารสามารถเข้าไป ประมวลข้อมูลจากทุกฝ่ายได้โดย

ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพ การกระจายความเสี่ยงของหลักทรัพย์ทั้งหมดขององค์กร (หลังจากการจัดชั้นความเสี่ยงของหลักทรัพย์แล้ว) และสามารถเทียบเคียงศักยภาพของหลักทรัพย์ ในแต่ละทำเลได้ด้วยข้อมูลภายในทั้งหมด กับข้อมูลปัจจัยภายนอกของ AREA ซึ่งทำให้สามารถบริหาร หลักทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น

ผู้บริหารสามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้า หรือสถานที่ได้อย่างง่ายดาย เพราะข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บ ในที่เดียวกัน ในขณะที่เมื่อก่อน ข้อมูลต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่ตามแผนกต่าง ๆ

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved