Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru

แผนที่กรุงเทพมหานคร

เป็นแผนที่ที่จัดได้ว่ามีความละเอียดที่สุดสำหรับช่วยในการดำเนิน ธุรกิจของท่าน สร้างขึ้นจากโปรแกรม MapInfo โดยสามารถแสดงอาคาร ธุรกิจ และประเภทการใช้ที่ดิน ในรัศมี 300 ตร.กม. รอบใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งทุกที่แสดงโดยใช้อัตราส่วนจริง มีการพิมพ์สี และมีภาษาอังกฤษกำกับ จัดทำเป็น 2 รูปแบบให้เลือก คือ ในรูปแบบของหนังสือแผนที่ และแผนที่ใช้สำหรับติดผนัง มีรายละเอียดดังนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0.2295.3905 อีเมล์ area@area.co.th

     แผนที่ติดผนัง
     ขนาด : 165 x 210 ซม.
     มาตราส่วน : 1:10,000
     รูปแบบ : เข้ากรอบและไม่เข้ากรอบ
     ราคา : 15,000 บาท + VAT 7% (เข้ากรอบและเคลือบ)
  10,000 บาท + VAT 7% (ไม่เข้ากรอบ)
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved