Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru


บรรยายสรุปภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในภาวะขณะนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านนี้จำเป็นต้องทราบ ข้อมูลที่ทันสมัยและชัดเจนที่สุดใน การตัดสินใจวางแผน ลงทุน ร่วมทุน อำนวยสินเชื่อหรืออื่น ๆ
Agency for Real Estate Affairs (AREA)
เป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เก็บ รวบรวมข้อมูลภาคสนามอย่างต่อเนื่อง และจึงสามารถบริการ บรรยายสรุปสถานการณ์ได้พร้อมข้อมูลภาคสนามที่กว้างขวาง ที่สุดในประเทศไทย

สาระการนำเสนอ
สาระการนำเสนอประกอบด้วย สถานการณ์ล่าสุดของการเปิดตัวโครงการใหม่, ภาวะการขายของ ที่อยู่อาศัย 1,300 โครงการ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยโดยแยกแยะตามทำเล ประเภท ที่อยู่อาศัยและระดับราคา นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงรถไฟฟ้ากับที่อยู่อาศัย-ทำเลเด่น, อาคารชุด ใจกลางเมือง, ตัวอย่างโครงการขายดี-ไม่ดี รวมทั้งภาวะอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตและพัทยาที่สำรวจ ในปี 2550
----------------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการนำเสนอและซักถาม เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถจัดขึ้น ณ หน่วยงานของ ท่านหรือ ณ สำนักงานใหญ่ของ AREA โดยท่านจะได้รับรายงานวิจัยฉบับเต็ม 1 ฉบับ (2 เล่ม) และ power point presentation ตามจำนวนผู้เข้าฟังการนำเสนอ
----------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าบริการ:
สำหรับค่าบริการ AREA คิดค่าใช้จ่ายครั้งละ 40,000 บาท สำหรับการนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมจำนวน ไม่เกิน 10 ท่าน สำหรับท่านต่อ ๆ ไป AREA ขอคิดค่าบริการท่านละ 1,000 บาท และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
----------------------------------------------------------------------------------------------
การติดต่อ:
โปรดติดต่อ คุณภูวนัย สัตยาพิพัฒน์ ฝ่ายบริการลูกค้ารายใหญ่
โทร. 0.2295.3905

Email: area@area.co.th
2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved