Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552
ประกาศนียบัตร บรรษัทภิบาล SMEs

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้รับการประกาศนียบัตรบรรษัทภิบาลในฐานะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Small and Medium Enterprises (SMEs) ซึ่งได้แก่วิสาหกิจขนาดจ้างงานไม่เกิน 200 คน จากการคัดเลือกของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยคุณปัทมา จันทรานุกูล กรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ตั้งสถาบันฯ ซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ AREA มีผลงานโดดเด่นในด้านบรรษัทภิบาลทั้งความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง คู่ค้าและสังคมส่วนรวม
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved