หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีคุณวรรณา พูนปาน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และคุณมนต์ธิดา เรียบเรียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล เป็นผู้แทนของบริษัทไปรับมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

           ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) นั้นเป็นสิ่งที่วิสาหกิจที่มีอารยะพึงดำเนินการ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า ชุมชนโดยรอบและสังคมโดยรวม CSR ประกอบด้วย
           1. การปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
           2. การมีมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ดี (Soft Laws)
           3. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม


AREA Awards
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved