Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2560
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งนับเป็นปีที่ 7(พ.ศ.2554-2560) ที่ AREA ได้รับรางวัลนี้
โดยรางวัลดังกล่าวนั้น ทางกระทรวงแรงงานได้พิจารณาจาก
  • การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
  • สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เช่น โบนัส เงินกู้ยืม และเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
  • สวัสดิการที่ให้โอกาสหรืออำนวยความสะดวกต่อลูกจ้างในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติม
  • สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัยและเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพความสามัคคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  • สวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัวลูกจ้าง
  • กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

AREA Awards
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved