Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
   

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2563

นายนิพนธ์  พรโชคชัย เป็นตัวแทนจากบริษัท บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส รับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯ ประจำปี 2563
ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 (พ.ศ.2554-2563) ที่ AREA ได้รับรางวัลนี้ โดยรางวัล
ดังกล่าวนั้น ทางกระทรวงแรงงานได้พิจารณาจาก

  • การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
  • สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เช่น โบนัส เงินกู้ยืม และเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
  • สวัสดิการที่ให้โอกาสหรืออำนวยความสะดวกต่อลูกจ้างในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติม
  • สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัยและเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพความสามัคคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  • สวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัวลูกจ้าง
  • กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

 


AREA Awards
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved