Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru

รายงานแจงนับการจราจร
สถานีบริการน้ำมัน
สถานที่ตั้งและถนนตัดผ่าน ทำเล
ที่อยู่ ทำเลที่ตั้งบนถนน คู่แข่ง การพัฒนา และลักษณะเด่นของภูมิประเทศในระยะทาง 3.2 กม. เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ตั้งอยู่ในทิศทางรถวิ่งฝั่งเดียวกัน รวมทั้งคู่แข่งที่ตั้งอยู่ในทิศทางรถวิ่งฝั่งสวนกัน
ถนนที่ตัดผ่านหน้า
ความกว้างของถนน
จำนวนช่องจราจร
โครงสร้าง องค์ประกอบ และขนาดของถนนที่ตัดผ่านหน้า
สถานที่ตั้ง
การถมดิน
สาธารณูปโภค
สภาพการใช้งานปัจจุบัน
ระยะห่างจากสถานที่สำคัญของพื้นที่
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อกำหนดและการพัฒนาพื้นที่
ทำเล
รูปแบบ
ลักษณะของพื้นที่ (รูปแบบการพัฒนา)
รายละเอียดพื้นที่
แผนการสร้างถนน
ในบริเวณพื้นที่ของสถานที่ตั้ง
การวางผังเมือง
เขตพื้นที่การพัฒนา
ข้อจำกัดในการพัฒนา
โครงการพัฒนาที่สำคัญในพื้นที่
โครงการบ้านจัดสรร
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่น ๆ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อกำหนดการควบคุมอาคาร เป็นต้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลของจังหวัดที่ตั้ง

ทำเล
ภูมิภาค
จังหวัดใกล้เคียง
ระบบคมนาคมขนส่ง
ระยะห่างจากกรุงเทพฯ
ข้อมูลทั่วไป
ขนาดพื้นที่
การปกครองภายใน
ข้อมูลด้านประชากร
ประชากรในจังหวัด ได้แก่ จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง ความหนาแน่น
ประชากรในอำเภอ ได้แก่ จำนวนรวม ความหนาแน่น
ประชากรในตำบล หรือเทศบาล ได้แก่ จำนวนรวม ความหนาแน่น
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคน
ข้อมูลในส่วนที่สร้างให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีค่าสูง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในจังหวัด
คู่แข่งในจังหวัด
สรุปสถานการณ์
จำนวนคู่แข่ง ยี่ห้อ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารแนบสำหรับข้อมูลทางเศรษฐกิจ
เป็นตารางแสดงความสามารถด้านเศรษฐกิจของจังหวัดในทุกส่วน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลการแจงนับการจราจร
รูปแบบตาราง
วันที่สำรวจ
จำนวนรถแยกตามประเภท ได้แก่ รถยนต์ รถปิคอัพ รถประจำทาง รถบรรทุก รถจักรยานยนต์
จำนวนรถในแต่ละชั่วโมง และจำนวนรถรวม
นับวันละ 15 ชั่วโมง ในเวลา 06.00-21.00 น.
หมายเหตุเพิ่มเติม เช่น สถานการณ์ฝนตก
---------------------------------------------------------------------------------------------------
การสำรวจคู่แข่ง
คู่แข่งที่ตั้งอยู่ในทิศทางรถวิ่งฝั่งเดียวกัน
บริษัท ยี่ห้อ
ตัวแทนกระจายสินค้า
เครื่องจ่ายน้ำมัน จำนวนหัวจ่ายน้ำมัน
ร้านสะดวกซื้อ ยี่ห้อ ขนาด
ระยะห่างจากทำเลที่สำรวจ
คู่แข่งที่ตั้งอยู่ในทิศทางรถวิ่งฝั่งสวนกัน
บริษัท ยี่ห้อ
ตัวแทนกระจายสินค้า
เครื่องจ่ายน้ำมัน จำนวนหัวจ่ายน้ำมัน
ร้านสะดวกซื้อ ยี่ห้อ ขนาด
ระยะห่างจากทำเลที่สำรวจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
การนับจำนวนผู้ใช้บริการของคู่แข่ง
รูปแบบตาราง
วันที่สำรวจ
นับจำนวนผู้ใช้บริการของคู่แข่งทุกรายที่อยู่ภายในบริเวณ 3.2 กม. ทั้งบริเวณต้นทางและปลายทาง
นับจำนวนรถแยกตามประเภท ได้แก่ รถยนต์ รถปิคอัพ รถประจำทาง รถบรรทุก รถจักรยานยนต์
นับทุก ๆ ครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันของคู่แข่งแต่ละราย ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
หมายเหตุเพิ่มเติม
พิมพ์สี
ภาพถ่ายบริเวณด้านหน้าทำเล
ภาพถ่ายของถนนที่ตัดผ่านไปยังทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ
ภาพถ่ายของถนนที่ตัดผ่านไปยังทิศตะวันตก หรือทิศใต้
ภาพถ่ายของคู่แข่งที่ตั้งอยู่ในทิศทางรถวิ่งฝั่งเดียวกัน
ภาพถ่ายของคู่แข่งที่ตั้งอยู่ในทิศทางรถวิ่งฝั่งสวนกัน
ภาพถ่ายของคู่แข่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และธุรกิจที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่คู่แข่งทางตรง
---------------------------------------------------------------------------------------------------
การให้บริการ
นำเสนอในรูปแบบรายงาน จำนวน 1 เล่ม
ภาษาที่ใช้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
ระยะเวลาส่งงาน ตามตารางค่าบริการ
พื้นที่ที่ให้บริการ ทั่วราชอาณาจักรไทย

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved