Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
การตรวจสอบด้านคุณภาพ

ตรวจสอบด้านลักษณะของสถานที่
-  ความสะอาดบริเวณภายนอก
-  ความสะอาดบริเวณภายใน
-  ความสะอาดของห้องน้ำ
-  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดบริเวณที่ซ่อมรถ
-  รูปลักษณ์ภายใน
-  รูปลักษณ์ภายนอก
-  ความปลอดภัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบด้านเจ้าหน้าที่และการให้บริการ
-  ความสะอาดของเครื่องแบบ
-  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแบบ
-  การแต่งการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
-  การสูบบุหรี่ หรือการรับประทานอาหารต่อหน้าผู้มาใช้บริการ
-  การพูดจาสุภาพ การปฏิบัติตัวต่อผู้มาใช้บริการ
-  ประสิทธิภาพของการให้บริการ
-  การอำนวยความสะดวก การให้ความช่วยเหลือต่อผู้มาใช้บริการ
-  การรับมือกับข้อติเตียน คำวิพากษ์วิจารณ์
-  ความปลอดภัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบด้านสินค้า
-  การจัดแสดงสินค้า
-  การจัดชั้นสินค้า มีสินค้าครบถ้วน
-  ความสะอาด และสุขอนามัย
-  สินค้าสดใหม่ และยังไม่หมดอายุ สำหรับสินค้าประเภทเนื้อหรือขนมเค้ก
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาและค่าจ้างในการดำเนินการ

ค่าใช้บริการและระยะเวลาในการดำเนินการนั้น จะแตกต่างกันไปตามเนื้องาน รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับหัวข้อที่จะต้องทำการตรวจสอบ จำนวนสถานที่ที่ตรวจสอบ และที่ตั้งของสถานที่ โดยในส่วนของการตรวจสอบนั้นจะดำเนินการเพียงแค่ครั้งเดียวหรือดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนควบคุม คุณภาพก็ได้ เช่น ทำการตรวจสอบรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือรายปี เป็นต้น

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved