Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 |
2551
อ่าน 955
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤศจิกายน 2551
ฉบับที่ 27/2551: วันที่ 15 ธันวาคม 2551
อ่าน 965
ล่วงเข้าไตรมาส 4 แล้ว สถานการณ์ยังไม่กระเตื้อง
ฉบับที่ 26/2551: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
อ่าน 911
เดือนสิงหาคม ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาตกอีกแล้ว
ฉบับที่ 25/2551: วันที่ 24 ตุลาคม 2551
อ่าน 992
สรุปอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสที่ 3 / 2551
ฉบับที่ 24/2551: วันที่ 10 ตุลาคม 2551
อ่าน 1,256
ราคาทรัพย์สิน: ไทย ญี่ปุ่น สหรัฐและอังกฤษ
ฉบับที่ 23/2551: วันที่ 2 ตุลาคม 2551
อ่าน 910
ราคาที่ดินไทย 2537-2552
ฉบับที่ 22/2551: วันที่ 25 กันยายน 2551
อ่าน 810
ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกายังตกต่อเนื่องและผลกระทบต่อไทย
ฉบับที่ 21/2551: วันที่ 24 กันยายน 2551
อ่าน 762
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ สิงหาคม 2551
ฉบับที่ 20/2551: วันที่ 18 กันยายน 2551
อ่าน 1,467
ปัญหา "บ้านว่าง" ในอังกฤษ
ฉบับที่ 19/2551: วันที่ 12 กันยายน 2551
อ่าน 964
วิกฤติ Subprime กับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 18/2551: วันที่ 11 กันยายน 2551
อ่าน 857
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กรกฎาคม 2551
ฉบับที่ 17/2551: วันที่ 18 สิงหาคม 2551
อ่าน 865
บทเรียนความโลภตลาดอสังหาริมทรัพย์โลก
ฉบับที่ 16/2551: วันที่ 14 สิงหาคม 2551
อ่าน 1,022
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ครึ่งปีแรก พ.ศ.2551
ฉบับที่ 15/2551: วันที่ 24 กรกฎาคม 2551
อ่าน 933
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์มิถุนายน 2551
ฉบับที่ 14/2551: วันที่ 15 กรกฎาคม 2551
อ่าน 818
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ตากอากาศในประเทศไทย
ฉบับที่ 13/2551: วันที่ 19 มิถุนายน 2551
อ่าน 752
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤษภาคม 2551
ฉบับที่ 12/2551: วันที่ 16 มิถุนายน 2551
อ่าน 793
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เมษายน 2551
ฉบับที่ 11/2551: วันที่ 26 พฤษภาคม 2551
อ่าน 835
เกาะติดสถานการณ์ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 10/2551: วันที่ 23 พฤษภาคม 2551
อ่าน 1,079
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน
ฉบับที่ 9/2551: วันที่ 8 พฤษภาคม 2551
อ่าน 979
พนมเปญ: ตลาดที่อยู่อาศัยเติบโตอย่างไร
ฉบับที่ 8/2551: วันที่ 7 พฤษภาคม 2551
อ่าน 1,792
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยเวียดนาม
ฉบับที่ 7/2551: วันที่ 5 พฤษภาคม 2551
อ่าน 947
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส 1 / 2551
ฉบับที่ 6/2551: วันที่ 30 เมษายน 2551
อ่าน 2,107
ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 2551 "AREA" FORECAST & WARNING
ฉบับที่ 5/2551: มีนาคม 2551
อ่าน 894
วิกฤติตลาดบ้านสหรัฐอเมริกาจะไม่กระทบไทย
ฉบับที่ 4/2551: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
อ่าน 834
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ มกราคม 2551
ฉบับที่ 3/2551: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
อ่าน 918
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นธันวาคม 2550
ฉบับที่ 2/2551: วันที่ 16 มกราคม 2551
อ่าน 803
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับราคาประเมินของทางราชการ
ฉบับที่ 1/2551: วันที่ 3 มกราคม 2551
2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved