Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru

Project Feasibility วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

เป็นการคำนวณความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุนพัฒนาโครงการ โดยที่ตัวเลขยอดน่าจะขายได้ที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดในแต่ละเดือน และราคา จำนวนบ้านที่จะขายได้ที่เหมาะสมเป็นตัวชี้วัดในการเข้าสูตรคำนวณอย่างเป็นกลาง เจ้าของโครงการจะได้อัตราผลตอบแทนหรือความเป็นไปได้ทางการเงินที่จะพัฒนาโครงการได้แม่นยำ งานวิจัยชิ้นนี้สามารถนำไปเสนอสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อโครงการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0.2295.3905 อีเมล์ area@area.co.th

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved